Bestyrelse/bestyrelsesmøder

      

Ønsker man at være medlem af RIR, skal man skrive til ringstedrideklub@hotmail.com


Bestyrelse 2021:


Formand:

Bettina Saxe

Haslevvej 283

4100 Ringsted

Tlf: 61 46 45 11

Mail: befala30@yahoo.dk


Næstformand:

Heidi Kirkegaard Frahm

Haslevvej 361

4100 Ringsted

Tlf:  42 77 34 34

Mail: posttilheidi@hotmail.com


Sekretær:

Oline Petersen

Bjernedevej 10

4180 Sorø

Tlf. 52425432

Mail: Olinepetersen0206@gmail.com


Kasserer:

Signe Kure Aspelin

Tyvelse Bygade 3

4171 Glumsø

Tlf: 28 30 63 49

Mail: signe@aspelin.dk


Bestyrelsesmedlem: 

Bodil Hansen

Lårupvej 28

4295 Stenlille

Tlf. 22906969

mail :bodilogklavs@gmail.com


Suppleant 2 år: 

Line Fjeldgaard Jensen

Sigerstedvej 105

4100 Ringsted

tlf. 53290318

Mail: Linefjensen@icloud.com


Suppleant 1 år: 

Signe Bering

                                 

      

Rideklubbens mail:

ringstedrideklub@hotmail.com

 
Henvendelse ang. opstaldning skal foregå til Anette og

 Peter på tlf: 57675754


Referat Bestyrelsesmøde 01-06-2021

Fremmøde

Signe A, Signe B, Bodil, Oline, Line, Bettina, Heidi.

Punkter:

Kort præsentation af bestyrelsesarbejdet til de nye medlemmer. I RIR ligger vi vægt på at alle, både bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har mulighed for at deltager aktivt i bestyrelsesarbejdet, og at alle har mulighed for at bidrage med det de kan og vil. Vi hjælpes ad omkring opgaver, og kommunikere via vores lukkede Facebookgruppe i dagligdagen, hvis noget skal drøftes og besluttes.   

Opfølgning Generalforsamling:

Vedtægtsændring er lavet om kontrol af medlemskab ved fremmøde til generalforsamling. Heidi opdaterer hjemmeside.   

Aktivitets weekend med at bygge/ reparere spring blev drøftet til generalforsamling, og Mia J. ville gerne hjælpe til med at arrangere. Signe B. og Heidi aftaler at mødes med Mia, for at drøfte/ planlægge. Oplæg fra bestyrelsen er at der skal laves en gennemgang af materialet, en plan for reparationer, maling og nyanskaffelser, samt indkøbs liste.  Bestyrelsen køber materiale/ maling, og træffer den endelige beslutning ud fra de ønsker og nye ideer der er. Der skal også fastsættes en dato for afholdelse. Håbet er at vi kan få folk til at hjælpe- både med at bygge, male mm.

Bomvogn og ATW drøftes, Heidi kontakter forskellige leverandører, og får tilbud på forskellige muligheder. Overdækning/ halvtag til bomvognen udendørs på springbanen ønskes også. Kan evt. bygges på aktivitetsweekend, Peter høres om det er ok.   

Der er stemning for at vi i bestyrelsen drøfter baner, græsslåning, baneplanering, osv. med Peter og Anette, Heidi tager kontakt.

Oline og Line vil gerne være tovholder på ridelejr, med hjælp fra resten af junior udvalg.  De laver oplæg til aktiviteter, indhold, alder mm.  Det forventes at ridelejr bliver afholdt i uge 27- med start mandag 5/7 og hjem 8/7.  Heidi koordinerer datoer med Anette og Peter. Der overnattes i rytterstuen, og Line/Oline laver fordeling af ”vagter” så døgnet er bemandet at ansvarlig voksen.

Juni stævne med Klubmester. 26-27 juni 2021. Der skal drøftes plads til parkering med Peter, Oline tager fat i Sponsorudvalg, Bettina bestiller dækkener og de broderes i Drømmedyr. Bodil afleverer og henter dem. Vi har rosetter, Bettina laver liste til Bodil med hvad der skal hentes af medaljer og plaketter fra Pokalbutikken. Bettinas internet, klub pc. Mm. sættes op fredag. Bettina koordinerer med dem det skal afleveres til som møder ind lørdag morgen. Heidi laver pointskema klar til klubmester når startlister er klar. Bettina laver hjælperplan. Bestyrelsen/ stævneudvalg skal være på i sekretariat. Der er spurgt fra DRF om specielle klasser, men dette har vi ikke kapacitet til ved dette stævne.

Signe b. kontakter Ejner, om Pris på HTW-arrangement, da der har været spørgsmål/Ønske om dette fra forskellige.   Konstituerende bestyrelsesmøde 25/5 2021

Den nyvalgte bestyrelse har konstitueret sig således. 

Formand: Bettina Saxe

Næst Formand: Heidi Kirkeggard Frahm

Kasser: Signe Kure Aspelin

Sekretær: Oline Petersen

Bestyrelsesmedlem: Bodil Hansen 

Suppleant 2 år: Line Fjeldgaard Jensen

Suppleant 1 år: Signe Bering 

Næste bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag 1/6 2021 kl 19 hos Bettina. 


Bestyrelsesmøder  

Referat Bestyrelsesmøde 20-05-2021

Fremmøde

Signe, Bettina, Heidi.

Bodil via telefon, og afbud fra Gitte

Året der gik med Corona:

Mulighederne for fysiske bestyrelsesmøder har været begrænset- og siden sidste møde 16-06-2020 har vi klaret tingene via vores facebookgruppe, og telefon kommunikation.

I lyset af den Coronaudskudte generalforsamling, og dem der ikke ønskede at forsætte i bestyrelsen til en ukendt dato for ny generalforsamling, er Christina og Caroline trådt ud. Bestyrelsen har således fungeret med Gitte som suppleant for Caroline som bestyrelsesmedlem, og uden øvrige suppleanter.   

Planlægning Generalforsamling:

Beretning og Regnskab er gennemgået, og godkendt. Lise Fortsætter med at bogføre.   

Lokale ok. passer til antal tilmeldte.

Gennemgå Dagsorden med noter

Præmier mm. har Bettina styr på. Og Bettina har stemmesedler med.

Heidi: Print 20 dagsorden, 20 aktivitetsplan til at ligge på bordene. Print championatslisten

Signe printer regnskab og har medlemsliste med hvor betalingsdato fremgår.

Opdatere Udvalg: stævne og sponsor, hvem er allerede gået med 2021, håber flere kommet til på generalforsamlingen.  

Undervisning: alle er rigtige glade Lasse som har taget over fra Dennis. Så det fortsætter.

Løsspring: Der er ikke den store tilslutning pt. men der er åben for at man kan tilmelde via gruppen.

Juni stævne med Klubmester planlægges færdigt med den nye bestyrelse.

Økonomi: regnskabet for 2020 er med et mindre overskud hvilke er skønt. Men vi skal være forberedt på at 2021 bliver lidt strammere, da det vi kan få mest tilskud til, er indendørs aktivitets timer. Grundet Corona har stævner, undervisning mm jo været aflyst og vi vil kunne søge mindre tilskud for 2021. Samtidig har stævne indtægterne jo været mindre. Dog har RIR en pæn bankbeholdning så der forventes stadig at være råd til forskellige tiltag.

Der er drøftet forskellige behov og muligheder for investeringer i det kommende år. Vi vil gå mere konkret til værks når nu den nye bestyrelse er på plads, med indhentning af tilbud mm.  

Vores forskellige udendørs spring er godt møre og trænger til ombygning eller omfattende reparationer. Vi vil forsøge at få samlet nogen ”bygge kyndige” personer der vil mødes måske en weekend og få kigget på det. Nærmere følger på generalforsamling.

Aktivitetsplan er opdateret med dato for Englerupstævne 25 Juli, og der er ønsket dato for julestævne 4-5 Dec.  Bestyrelsesmøde 16.06.2020


Fremmøde : Bettina, Bodil, Caroline, Signe, Christina, Gitte, Heidi

Aktiviteter:

27.06.2020 Englerupstævne. Forsamlingsforbud er pt. 50 personer. Udvalget er oplyst om at der max må være 50 personer på ”øen” og der forventes at deltage 25 til hest+2 vogne. Med tilskuer osv. forventes antal således nok at overstige 50.  Bestyrelsen har foreslået at springbanen + de øvrige baner benyttes i stedet for øen, da man der lettere kan fordele sig på banerne hvis der bliver for mange. Forsamlings forbud SKAL overholdes. Vi afventer endelig tilbagemelding fra udvalg med plan for dagen.


16.08.2020 HTW, udendørs på longebane. OBS kun bruge gamle bomme.


04.07.2020 Aktivitetsdag. Vi når hvad vi kan, spring tjek mm. Heidi laver opslag.


Tjek dressurhegn for hvilke der skal skiftes. Byg ny Opstigningsskammel, og spring- materiale køb, Heidi


05.09.2020 Military


12-13.09.2020 E stævne, Klubmesterskab. Afv. Godkendelse ved DRF- måske er det ikke muligt? Bettina undersøger


Bettina/Caroline booker stævne og dommere, bestiller dækkener, medaljer, platter


26.09.2020 eller 25/10 : aktivitetsdag, spring ind


31.10.2020 Ringridning, Halloween og hyggedag. Heidi spørger Peter/Anette.


12 +13.12 Jule stævne, OBS Dato er rykket af DRF.  


Aktiviteter 2021:


13.02.2021 Fastelavn


23.02.2021 Generalforsamling, Signe booker lokale som sidste år


24-25 April, Stævne ønsket . 2 prio. 10/11 april, Heidi ligger i stævne kalender


19-20 Juni, Stævne ønsket. 2 prio. 26-27 juni,  Heidi ligger i stævne kalender


Der er ønske om at springbanen slåes oftere, Vi hører Peter om muligheder.

Der er stadig mangler omkring folks oprydning mht. fjernelsen af klatter. HUSK det nu

Rosetter: Bettina og Caroline tæller hvad der er/ mangler. Heidi bestiller.

Dressur hegn, Stor bane trænger til udskiftning, vi ser på det 2021- og skifter dem der er ødelagt 2020.

Autosvar klubmail, Heidi undersøger muligheden.

Løsspring er genstartet, hvis ønsket- kontakt Bettina i gruppen

Ønske om ”egen træning” med HTW kan stadig arrangeres, hvis ønsket- kontakt bestyrelsen.

Hygge og aktiviteter for vores junior medlemmer, Gitte har stået for kvadrille til Englerupstævnet, og vil gerne stå for at der forsat er aktiviteter for junior medlemmer, sammen med junior udvalg. RIR vil gerne støtte visse aktiviteter økonomisk.  Gitte står for koordinering

Undervisning: Der er ønske om at Dennis Holst måske kan starte igen. Der undersøges hvilke muligheder der er. Dennis har krav til 7 ryttere, og kan komme måske 1 gang pr mnd.  Søs vil stå for tilmelding og koordinering med Dennis.

Generelt undervisning: Der skal forsat meldes ud 48 timer før. Husk det nu

Springundervisning: Tider kontra elevfordeling skal passe sammen, så vi kan tilgodese flest muligt. Flere ønsker muligvis undervisning ved Sandra, og når/ hvis det bliver aktuelt må vi se på tidsfordeling igen. Undervisningen ved Simon er meget ustabilt, og vi må overveje hvordan vi prioritere tiderne beds mulig da det ikke er hensigtsmæssigt at sige nej til ryttere ved Sandra- når så den tildelte tid ved Simon alligevel ofte ikke benyttes. Vi undersøger med Simon / hans ryttere hvad deres behov/ ønske er.  

Skilte med hest og sænk fart er sat op ved vejene omkring Englerup- men allerede efter få dage fik vi besked om at det ikke var tilladt. Skilte tages ned midlertidigt af Heidi /Martin, og Peter vil undersøge hvordan vi kan få det godkendt og op igen.

Reklamer på RIR’s Facebook gruppe. Det opleves som generende at visse reklamer for de samme virksomheder, behandlere og lignende postes og deles ofte og fylder for meget i vores klubforum. Vi tillader reklamer i moderat, og ikke generende omfang- og ønsker ikke at være ”reklame søjle” for de samme tilbagevendende erhvervsdrivende. Dette meldes ud i gruppen, og vi må se på at stoppe dem der ikke er moderate i hyppigheden af deres opslag, hvis ikke det ophører efter udmelding .      


Bestyrelsesmøde 11.03.2020

Fremmøde : Bettina, Gitte, Caroline, Signe, Christina

Afbud: Heidi, Bodil

Referent: Christina


Emner:

Aktivitetsdag

Stævne April

Bomme/oprydning generelt

Klubmesterskab

HTW Træning

Aktivitetsdage:

Agenda:

Springbane skal ud

Klatmaling hvor nødvendigt

Militarybane gennemgås søndag af Gitte, Stine og Martin

Heidi og Martin F. laver det utætte vindue i sekretariatet

Dommerhuse skal rengøres

Dressurhegn og sekretariat vaskes ned

(hvis der er tid skal spejle pudses)

Der skal tages billeder af hvor udstyr skal placeres – til nye laminerede sedler

Inddeling af zoner til spring, HTW og longeringsmateriale

Christina & Signe tager trailere med lørdag d. 21.

Mia har mulighed for at tage trailer med d. 22.

Sekretariat skal ryddes op

Plateau i ridehus skal ryddes op og fejes

Eftersyn af borde og bænkesæt

Klaus og Martin F. bygger en opstigningskasse mere

Klaus og Martin F.  bygger et militaryspring til springbanen

Der skal ryddes op omkring campingvognen

Inge Broms vil gerne have lågen til HTW træning malet.

Hvis der er tid, skal der rives kanter på ridebanerne

Derudover er der drøftet refusion og tilskud til vedligehold af udendørsbaner og belysning.

Stævne d. 25. & 26. april 2020

Klassestart bliver 7.30 eller kl 8.00

Vedr. eftertilmelding skal Bettina og Caroline til møde d. 16. marts hos Riders Distrikt 4 med DRF

Bomme/oprydning generelt

Der meldes ud på Facebook OG på hjemmeside, så alle kan se de beskeder der bliver delt.

Der laves laminerede instruktioner for placering af udstyr med billeder taget på aktivitetsdagen.

Der opstrammes vedr. Pære-opsamling.

Klubmesterskal d. 21. & 22. juni 2020

Der er foreslået Sankt Hans bål hvis Peter godkender

Bettina og Caroline finder forslag til rosetter og medaljer som bestyrelsen kan tage stilling til

Der bliver lavet en særskilt klasse til New Forest Foreningen efter aftale med bestyrelsen.

HTW Træning

Bettina laver og står for ny gruppe på Facebook messenger

Planlagt træning slås op i klibbens facebookside på samme vis som løsspring

Der skal være minimum 6 deltagende pr. gang.

Aftalt til næste møde:

Der skal drøftes pointgivning ti championatliste samt klubmesterskab

     

25.05.2020   Konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamling.    

Bestyrelsen har konstitueret sig, med samme personer på posterne som sidste år. Se ovenstående.  Bestyrelsesmøde 15.01.2020


Fremmøde : Bettina, Bodil, Caroline, Signe, Heidi


Afbud: Natasja , Emile Ej mødt


Emner


Generalforsamling

Styr på gaver- Betina fixer Gaver, blomster mm. Dækkener aftalt, Caroline bestiller.

Gennemgang beretning, forslag, udvalg mm

Kaffe, The og sodavand : Anette har med

Vi laver stemmesedler, og de afgivne stemmer opbevares 1 mnd. efter generalforsamling

Stævner 2020:

Signe og Betina deltager i koordinationsmøde i D4 på mandag 20/1 2020.

Ønsket 2020:

25 og 26 April ( alternativt 18-19 April )

20 og 21 Juni ( alternativt 13 og 14 Juni)

31 okt. B0 Springstævne

5 og 6 Dec. ( alternativt 28 og 29 nov. )

Øvrige aktiviteter 2020, Foreløbig Aktivitetsplan er lagt på hjemmeside i dag 15/1 2020

Military er 5/9 2020. Vi ved det kolliderer med Store Hestedag, og overvejer sammen med Terræn udvalg om vi vil kunne afholde trods det. Det kan give udfordringer med at få nok hjælpere.

Nye medlemmer der skriver til klubmail: Bettina svarer mail, og oplyser om hjemmeside hvor folk skal sætte sig ind i reglement og vedtægter

Ridehjelm: Bestyrelsen har drøftet brugen af ridehjelm ved håndtering af hest fra jord, og henstiller til at man husker at bruge sin sunde fornuft, og sit kendskab til den hest/pony man håndterer. VED ALT HTW SKAL ALLE PÅ BANEN BÆRE HJELM.

Løsspring skal starte senest kl 9, og man skal nu melde sig ind i løsspringsgruppen så det er koordineret, og så det optager mindst muligt tid.

Undervisning: Dennis kan ikke længer komme fast- men vil gerne komme en lørdag ind i mellem, hvis der kan samles ryttere til det. Det er vi meget åben for i bestyrelsen, og   

Inge har kommet med forslag til HTW træningsdage 2020- vi afventer svar på mandag om vores stævne ønsker godkendes før vi kan svare Inge.

Ønske om ”egen træning” HTW, vi undersøger muligheden, og melder ud hvad/om det er muligt at tilgodese i tidsplanen for ridehallen.


           

Bestyrelsesmøde 16.09.2019

Fremmøde: Caroline, Bettina, Signe, Bodil og Heidi

Afbud: Emile, Natasja

 

Emner:

Distriktsråd møde 11/9 2019.

Bettina og Signe deltog, og hørte em masse om stævner, og aktiviteter.

Status military stævne:

Resultat ikke kendt endnu. Afventer afregning fra Ingelise.

Tilbygning rytterstue mm.

Bestyrelsen har takket pænt nej til resten af materialet, og de tilbudte vinduer fra Winnie, da omfanget af at pille ”det hele” ned hos Winnie, samt omkostningerne ved transport af vinduerne, ikke ville stå mål med den udnyttelse RIR kunne få af materialerne.   

Vi har modtaget Tømmer tilbud på:

Tilbygning af rytterstue så den udvides til at gå helt til ”enden” mod gavlen ud mod dressurbanen

Udskiftning af vinduer i rytterstuen til termoruder, så der er færre sprosser og mindre dug- og bedre udsyn

Bygning af trædæk på venstre side af rytterstuen så tilskuerplads bliver bedre, og adgang til rytterstue optimeres, samt med handicapvenlig rampe.

Peter er orienteret og har givet sit samtykke til at vi må ændre på det eksisterende.

Bodil søger diverse midler til økonomisk hjælp.

Bestyrelsen har vedtaget at vi i første omgang accepterer tilbud på udskiftning af vinduer samt trædæk, da vi finder den del rimelig og fornuftig i pris- samt inde for vores økonomiske formåen i RIR- selv hvis ikke vi får bevilget ekstra økonomiske midler. Udbygning af rytterstuen vil være afhængige af om vi få midler eller ej.  Nærmere følger om hvornår Tømmer går i gang.  

Efter vinduer er skiftet i rytterstuen, vil vi bruge lidt ekstra midler på at få frisket den lidt op- og undersøger mulighederne for evt. at opsætte en varmepumpe således at den nemmere vil kunne benyttes, og være mere ”varm og hyggelig ” i hverdagen i vinterhalvåret.  

Signe vil undersøge tilskudsreglerne om vi kan få mere i tilskud til fx El udgifter, og lokaleleje.

RIDEBANER:

Effekten af afretning har været positiv. Dog giver nogle stadig udtryk for at underlaget er ”ustabilt” i hjørnet ved M på den store bane udendørs.  Heidi kontakter DS ridebaner igen og får hans vurdering.

 

Championats Liste:

Nationale Racestævner, og andre hvor man rider for ”Danmark” ikke RIR kan medtages og er pointgivende på championats listen.

Deltagelse i ”Subaru Cup” sidestilles med B0 runder/ sløjferidning, hvor man får point for gennemført ridt.

Hvis man har deltaget i Subaru Cup 2019, kan man indsende alle sine resultater nu, Senest 8/10 2019- selv om deadline for hvornår stævnet med de indledende runder fandt sted, måske er overskredet.

BRO afgift

Det er ved tidligere generalforsamling besluttet at ryttere der deltager i konkurrencer hvor de skal passere Bro- Øresund eller Storebælt- kan få tilskud fra RIR.  Tilskudsbeløbet har vi for 2019 hævet til 200kr.

Man skal kunne forvise dokumentation på broudgift, bon/ spec. fra brobizz el. lign.  Samt stævnedokumentation der passer til de kørte datoer.  

Man skal sende sin dokumentation samt bank oplysninger til ringstedrideklub@hotmail.com

Udgifter vedr. året skal indsendes senest 10 januar i efterfølgende år. Dvs. 2019 udgifter skal være bestyrelsen i hænde på mail senest 10.01.2020  

HTW træning

Heidi mailer Inge og hører om status på de nye forhindringer der skulle bygges.

Træning er stadig populært, og vi har bestem at den fortætter i vinterhalvår.

Datoer er fastsat til              

27/10.2019, søndag, afholdes i ridehus mellem KL. 9.30-12.30 incl opsætning og oprydning  

24/11.2019, søndag, afholdes i ridehus mellem KL. 9.30-12.30 incl opsætning og oprydning

19/01.2020, søndag, afholdes i ridehus mellem KL. 9.30-12.30 incl opsætning og oprydning

15/03.2020, søndag, Miljøkursus v. Ejner Møller Andersen i ridehus mellem 9-15.30 incl oprydning. Der vil ikke være undervisning den dag.

Generalforsamling næste år vil være 25/2 2020 kl 19

Heidi booker lokale  

RID for Dommer

Bettina og Caroline undersøger mulighed for et ”Rid for dommer” kursus. Pris pr rytter hos dommeren er ca. 250 kr for ca 45 min. Bettina undersøger med Peter om facilitetspris hvis det skal foregå i ridehus/lukket bane- da den ”normale” timepris vil gøre det til et ret dyrt arrangement for den enkelte rytter.

Undervisning Inde sæson  

Tiden nærmer sig hvor vi har mere pres på ridehus v. undervisning mm.

Dennis hver 2. torsdag, holder pause til januar.

Christina, Nicole, Simon og Sandra kontaktes og de skal oplyse navn på ryttere de hver har fast så vi kan se på tiderne tildelt kontra antal ryttere.


Bestyrelsesmøde 01.07.2019  
   
 

Fremmøde: Emilie, Bettina, Signe, Heidi

Afbud: Caroline, Bodil, Natasja

Emner:

Stor Ridebane bund/ Ridehus bund:

Ude Bane: Hul i højre hjørne ved dommertårn er et problem, samt hul ved hjørnet hvor man rider ind.

Også banen i ridehus trænger til gennemgang før inde sæson.  Bestyrelsen har modtaget flere henvendelser fra medlemmer der benytter faciliteterne, der stiller spørgsmål til banernes stand/vedligehold, planering mm.

Bestyrelsen indkalder Peter og Anette til møde, så vi kan drøfte mulighederne.     

Økonomi:

Klubben har en god opsparing, men går også ned i tilskud 2019. Derfor undersøges projekter, og vi kigger på hvor og hvordan vi kan prioritere midlerne bedst muligt. Vi har fokus på indtjening til stævner, sponsorater mm.

Ønske Plateau Ridehal, til tilskuerplads:

Emilie laver Prisoverslag før 1/8 -19. incl. ca timer, så vi evt. kan søge økonomisk hjælp, sponsorater mm. 

Ønske Større Rytterstue:

Emile følger op, og forsøger at få lagt en plan for afhentning af vinduer.

Ekstra Springstævne: 

Forslag er enten 31.08.19 eller 01.09.19 , vi undersøger mulighed for at afholde D stævne ( måske E) kun i spring.   

Military stævne 24.08.2019

Fordeling af opgaver mm. aftales sammen med udvalget.

Aktivitetsdag 05.10.2019

Spring ind, general oprydning, små reparationer, tømning sekretariat, rosetter ind i rytterstue, frokost, rep. Vindue i sekretariat, mm.

Resten af barriere i ridehus, der blev ”nød fixet” i foråret, skal laves færdig- hvis det nås.  

Hegn stor dressurbane er på listen til foråret. Rep/mal/nye brædder hvor de er ødelagt.

Orienteringsridt. 06.10.2019.

Anette og udvalget er tovholdere.

Julestævne 07-08.12.2019:

Dressur Lørdag/Spring Søndag. Gennemsnit max ca 10 starter i hver dressurklasse.

Klubmesterskab Evaluering 2019/Evt. ændringer til 2020

Out reglerne er rytternes eget ansvar,

Vi syntes at princippet med de ekstra point fungerer hensigtsmæssigt, og de fastholdes.  

Deadline for rettidig betaling af kontingent fastholdes, for at man kan starte klubmesterskab.

Tanker til 2020:

Mindst 4 startende i hver klasse for at den gennemføres.

Hvis stævnet på dagen aflyses af dommer pga. fx lyn, refunderes startgebyr ikke. Klasser vil - hvis muligt, gennemføres i ridehus  

Skærpede udelukkes kriterier RIR Klubmesterskab:

Resultater fra Race stævner skal tælles med, sammen med øvrige resultater i forhold til alm. Out regler.  Bettina hører D4 ad om det er ok.  

I klubmesterskab spring, vil højdetillæg i omspring for de fejlfrie ryttere være 5 cm. Ikke 10. Dog er det som altid i sidste ende dommer og banebygger der kan vurdere at forhold på springbanen betyder, at oprindelige højder bibeholdes.

Stævner 2020

Søgt:

1 prio:                                                        2.prio:

25-26.04.2020                                             18-19.04.2020

20-21.06.2020                                             13-14.06.2020

05-06.12.2020                                             28-29.11.2020


           

Bestyrelsesmøde 13.05.2019

 

Fremmødt:  Bettina, Heidi, Signe, Emilie, Bodil, Caroline

Afbud: Natasja

 

Klubmesterstævne 15-16 Juni:

Hjælpere, Bettina sørger for hjælperlisten mm. Sammen emd Caroline og Emilie.

Blomster til lille bane skal skaffes før stævne, Heidi finder enten sponsor eller køber lidt.  

Dækkener er sponseret af Land og Fritid. Caroline kører ud med dem til broderi, hulkort er købt.  

Rosetter er bestilt, og planketter og medaljer har vi klar. 

Gaver dommere,  Gitte sponsere til 8 dommere J

Sponsorgaver, Det er svært at skaffe, og niveauet tilpasses til hvad vi kan skaffe.

Bestyrelsen mødes fredag d. 14 kl 16 og gør klar. Stævneudvalg tager sig af det de plejer.

Klubben låner Bettinas trådløse internet under stævnet.

Heidi opsiger fullrate da det er for lidt data til vi kan bruge det ved stævner, og løsningen med at låne Bettinas fungere pt. fint.   

Banebygger kommer kl 8.30 lørdag d. 15. Stævnet starter kl 10. ( banegennemgang 9.45 )

Signe tjekker medlemskab på deltagere i klubmesterskab, når hun får startliste fra Bettina.

Rytterstue , vi har fået lov at pille nogle vinduer ned der kan genbruges fra et sted i Sorø. Emilie står for planlægning.

Herpesvirus i omløb: Almindelig omtanke tilrådes, og bestyrelsen følger anbefalinger fra DRF og lokale dyrlæger.

Militarystævne, sponorpræmier er- hvis de kan skaffes, primært forbeholdt klassevindere, ikke diciplinvindere.  Dyrlægehonorar er sponseret af dyrlægen- hvilket vi er rigtig glade for.  Øvrige omkostninger skal vi forsøge at holde på et fornuftigt niveau, da military er et sjovt, men også dyrt stævne der har givet underskud de sidste år.   

Klubmail svares primært af Betina, alt vedr medlemmer tager Signe sig af.

Signe køber hyndeboks til opbevaring på springbanen

Heidi bestiller resterende 32 bomholdere til springbane

Emilie står for bygning af opstigningsskammel til udendørs banerne, snarrest muligt.

Spring om onsdagen : Springtid er ikke udvidet, men delt på to undervisere. Det er besluttet i bestyrelsen at ved aflysning pga syg springtræner- ændres der ikke i udmeldning på facebook hvis de annoncerede rytter ønsker at bibeholde deres tider. Så benyttes banen som planlagt. Hvis tidsrum for hvornår banen benyttes ændres, meldes det ud. Der er i udesæson rig mulighed for at benytte springbanen øvrige dage, og i indesæson er lørdag også en mulighed.   

Dressur undervisning : Der gøres opmærksom på at banen er åben mens der undervises. Øvrige ryttere udviser hensyn- men må gerne ride på banen. 

Inge Broms/ HTW træning ,  ønske om Ejner Møller kommer og underviser en dag, imødekommes, men en lørdag eller søndag i september foretrækkes, så det kan være udendørs, for at mindske gener for andre ryttere da ridehus ellers ville skulle lukkes. Det vil foregå i to hold af 8 deltagere, og være fra 10-14.30. Der vil være med bindende tilmeldning med betaling, 200 kr pr næse plus facilitetsbrug. Og der skal være 16 tilmeldte. Sandwich mm. er ikke inkluderet. Prisen er bestemt ud fra at dække omkostningerne til underviser, og faciliteter.  Ejner Møller træner bla. Politiheste.

Alm. HTW træning: træning skal indeholde plads til deltagere der gerne vil  ”trækker til fods”, ikke kun for ryttere.  Bestyrelsen har ved godkendelse af HTW træning, netop lagt vægt på at det er en aktivitet hvor alle kan deltage.

HTW må kun bruge de gamle bomme. Vi sørger for de er ude før næste træning , Bettina tjekker hvornår. Bør være 6 juni. Andre bomme må ikke benyttes.

Bettina hører Inge om hvordan projekt med at bygge nye forhindringer skrider frem, og melder ovensående info tilbage til Inge.  

Aktivitetsdag efterår, bliver 5 okt. 2019. sæt kryds i kalender .

Møder D4/ stævneplanlægning , Bettina holder øje med dato og vi forsørger at deltage med 2 fra bestyrelsen.   

Sladder: Alle opfordres til at sende mail til bestyrelsen ved spørgsmål eller ønsker, og i øvrigt medvirke til at bibeholde en god stemning og ikke sladre om hinanden og andre.  

Facilitetsbrug : Når man skridter for og af,  skridter man primært på hovslag- enkelvis. Venstre mod venstre gælder dog stadigvæk ALTID. Også selv om man skridter af.  facitetsreglement opdateres så det fremgår tydeligt, og ikke skaber misforståelser.         


Konstituerende Bestyrelsesmøde 11.03.2019          

Fremmødt: Bettina, Signe, Bodil, Caroline, Emilie, Heidi

Afbud: Natasja

Konstituering Bestyrelsen.

Formand:                                    Bettina Fabricius Larsen

Næstformand:                           Bodil Hansen

Kasser:                                         Signe Kure Aspelin

Sekretær:                                    Heidi kirkegaard

Bestyrelsesmedlem:                  Caroline Nielsen

Suppleant:                                   Natasja Osbeck Hansen

Suppleant:                                   Emilie Olsen

Bestyrelsen har drøftet:

Nye i bestyrelsen skal lave kort intro om dem selv til Rytterpost, sendes til Heidi senest torsdag aften.

Heidi sender til Ingelise fredag: Regnskab, referat, beretning, konstituering, aktivitetsplan 2019.  

Forventningsafstemning til bestyrelsesarbejdet i RIR:

Alle ønsker at bidrage til god stemning og klubånd, formidling og god tone er vigtig, også åbenhed og retfærdighed. Bestyrelsen modtager meget gerne mails med ris og ros, og ideer til ændring så vi kan forholde os konkret til de enkelte forslag.  Vi opfordrer alle til at benytte klubbens fælles mail til henvendelser.  

Aftale om udmeldinger og udtalelser på bestyrelsens vegne sker efter fælles samtykke i bestyrelsen.  

Medlemskab og Faciliteter i RIR:

Alle der benytter faciliteterne i RIR skal være medlem af RIR samt betale for facilitetsbrug. Facilitetskort kan følge hest eller rytter, Se hjemmeside.

Bank fuldmagt:

Bettina og Heidi får adgang til at se bank ind og udbetalinger. Signe sørger for dokumenter mm. til banken.

Mobïlpay til betaling af facilitetsbrug overvejes, men gebyr samt risiko for man ikke ved hvem der har betalt, gør at beslutning ikke er truffet endnu.

Repræsentantskabsmøde 6/4 kl 10-16 på Comwell Korsør, tilmelding senest 25.3.19

Bestyrelsen undersøger mulighed for om nogen fra bestyrelsen kan deltage.

Aktivitetskalender:

Aktivitetsdag dato- før stævne 13-14 april.

Dressur afholdes uden for, spring kan holdes inde i ridehus HVIS banen ikke når at blive klar.

Aktivitetsdag bliver 30+31 Marts.

Opgaver på aktivitetsdag:

Spring ud ( hvis vejret er til spring ude)

 • Bomme gennemgås for fejl og manglende maling

 • Hvilke spring skal repareres?

 • Vaskes kanter på ridebaner

 • Maling af barriere ridehus

 • Stor ridebane måles op og afmærkes til bogstavers placering.

  Bettina hører Gitte med bogstaver,

  Bettina hører Anette om maling til hegn +barriere

  Heidi bestilling af sikkerheds bomholdere 15-20 stk. + 10 alm.   

  Bettina laver opslag med tilmelding

  Caroline tjekker om store bogstaver mangler 

  Emile tjekker efter børster, algerens, spande

  Emile tager målebånd/ murre snor med

  Heidi tjekker gas og grill

 • Rive kanter og tage ukrudt

 • Maling af hegn om longeringsbane

 • Tag sekretariat sikres mod nedstyrtning- og planlægning af reparation. Byggeudvalg finder plan

 • Vindue dommertårn stor bane er punkteret.

  Emilie måler vindue og vi ser om vi kan skaffe nyt vindue

 • Frokost- Heidi og Martin, både lørdag og søndag

Bestyrelsen mødes 18.03.19 kl 17 til kig på materialer

Kommende stævner:

Stævneudvalg har styr på planlægning, siger til hvis de mangler hænder i bestyrelsen.

Opdateret sponsorliste til hjemmeside kommer fra Bettina på mail til Heidi

Metode B12 bruges til klubmesterskab spring

Klubmesterskab, pointgivning Skema- Bettina / Heidi Excel

Klubmesterskab, præmier:

1+2 runde i dressur og spring tæller ikke som selvstændige klasser. Heller ikke med point på championats liste.  Kun vindere og placeringer i den endelige klubmester spring og dressur modtager rosetter, præmier osv.  

Equipe viser ikke det endelige klubmester resultat, da det ikke tager hensyn til eksta point for sværhedsgrad mm.

Projekter 2019

Økonomi. Hvad kan vi bruge?  Bestyrelsen overvejer prioritering.

Nye tilskudsregler gør at vores lokaletilskud begrænses væsentligt, til ca. halvdelen af hvad vi plejer at få.  

Tilskuerområde, Rytterstue osv. overvejes.

Anskaffelser:

Hulkort med logo til brodering ca 1200 kr. Bettina bestiller

HWT materiale ønske fra Inge B. udgør 10.500 kr. her i indgår 6000 kr til plasticbomme.  Bestyrelsen svarer direkte til Inge efter dagens møde.

Indkomne spørgsmål til bestyrelsen:

DRF D4 Distrikts Bestyrelses arbejde. Hvad går det ud på og hvordan er RIR repræsenteret. Bettina undersøger med D4

Oplysning/ændring vedr. Undervisning v. Dennis Holst:

Alt tilmelding er bindende og skal betales af bestiller. Man kan sælge sin tid- men oprindelig bestiller hæfter, hvis den man har solgt til udebliver uden betaling.  

Spørgsmål om manglende harvning af baner. Bettina taler med Peter.

Referat godkendt 11.03 2019 af bestyrelsen

         

   


Referat bestyrelsesmøde 15.01.2019

Fremmøde:

Bettina, Amanda, Signe, Sarah, Heidi K.

Afbud:

Jonathan, Heidi F.

Bestyrelsen har drøftet:

Vedr. Generalforsamling 25.02.19

Lavet Dagsorden.

Hvem vil bage kage? Sarah laver opslag på facebook før 25.02.19

Pokaler der skal indleveres. Chrisina E. x 2, Caroline, Junno x 3, Sabina, Team Skellerød   

Sarah har lavet facebook opslag om aflevering.

2019 Uddeles 8 pokaler. Liste udarbejdet.

Regnskab 2018: Signe har fremlagt regnskab og bestyrelsen har skrevet under.

Springtider:

Springtider meldes ud senest 48 timer før.   

Hvis springundervisning aflyses af underviser, inden for de 48 timer, kan de meldte springtider bibeholdes af rytterne.   

Kontrakt med Anette og Peter.

Kontrakten er genforhandlet og underskrevet. løbetid er forlænget til 5 år.       

Referat Bestyrelsesmøde 26.11.2018

Deltagelse: Bettina, Signe Jonathan og Heidi K.

Afbud: Sara, Amanda, Heidi F.

Referent: Heidi Kirkegaard

 

Bestyrelsen har drøftet:

UNDERVISNING PÅ ENGLERUP 

Undervisningstider om vinteren er som hvert år et stort emne. Bestyrelsen har fastsat ny fordeling af tiderne – Ikke udvidet dem. Bestyrelsen anser udbud af undervisere som relevant og varieret. Desuden er der enighed om vigtigheden af at kunne fastholde og tilbyde undervisning af uddannet underviser som Dennis Holst. 

Uorganiseret undervisning, dvs. alt andet end nedenstående tidsrum, skal foregå ude fra barrieren og med headset. Denne form for undervisning skal ikke slås op som undervisning, og det er underviserens ansvar, at flytte sig fra banen og ud på barrieren så snart 1 anden rytter befinder sig på banen.  Øvrige ryttere skal ikke yde anden hensyn end ved helt alm. ridning.

Organiseret undervisning foregår på nedenstående tidspunkter, underviserne kan ikke overdrage tiderne til hinanden. Det er tilladt for andre at ride mens der undervises, men med hensyn til den der undervises.

Underviseren skal skrive fuldt navn på eleverne ud for tidspunkterne når de slås op. 

Alle spørgsmål vedr. undervisningens placering, undren over noget vedr. undervisning bedes rettet til bestyrelsen på Mail.

Det er bestyrelsen, der kan give tilladelse til ekstraordinær undervisning eller flytning af tider. 

Christina Ebbesen – dressur :

Tirsdag 15.30 – 20.00

Søndag 14.00 – 16.00

Nicole Johnsen – dressur: 

Mandag: 16.30 – 19.30

Søndag: 16.00 – 19.00

Mandagen kan ikke bookes efter 19.30 selvom der ikke er booket spring.

Dennis Holst – dressur: 

Torsdag (hver 2. uge) 13.00 – 20.15

Simon Thalund – Spring: 

Onsdag 16.00 - ?? (tiderne udmeldes senest 48 timer før)

Undervisningen bliver annonceret på vores facebookside, og senest 48 timer før, og også aflysninger skal meldes offentligt ud på Facebook. 

 

 

Optakt til Generalforsamling 2019:

Dato er 25/2 2019 om muligt. Sara booker anlægspavillon.

Vi skal have indkaldt pokaler, lavet skriv til rytterpost, sørge for dækkener, pokaler, medaljer mm.   

Signe er på valg og ønsker genvalg.

Jonathan og Sara er på valg, og ønsker ikke genvalg. Så nye 2 bestyrelsesmedlemmer skal findes. + 2 Suppleanter

Evt. Ønske om Projekter i 2019, er bla. udvidelse af rytterstue, reparation af tag på sekretariat, nyt vindue i dommertårn ( det er punkteret) Måske skal vi lave et ”Byggeudvalg” hvis vi kan finde villige personer ?

Stævne/ sponsor udvalg: Mangler folk, både til praktiske og mere administrative opgaver omkring stævnesystem mm. Heidi K. kan sættes ind i stævnesystemer som backup til Bettina, men vi håber flere melder sig på.

Bestyrelsen forventer at indstille til at Medlemspris bibeholdes 2019.   

Klubmesterskab 2019:

Bestyrelsen har valgt at ændre reglerne således at man som:

NYT MEDLEM i året skal være indmeldt og have betalt medlemskab senest 1/3 for at kunne deltage.

EKSITERENDE MEDLEM skal have betalt sit årskontingent rettidigt dvs. FØR 31.01 for at kunne deltage.

Vi har desværre oplevet en kedelig tendens til at der ”spekuleres” i indmeldelser og betaling af medlemskab, og ønsker desuden ikke vores klubmesterskab skal indtages af ryttere der ellers ingen tilknytning har til RIR men blot melder sig ind lige før stævnet for at kunne deltage. Ligeledes fastholdes det, at man for at kunne deltage i klubmesterskab for RIR, skal deltage i stævner som RIR Rytter-hvor muligt.    

 

Indkommende forslag til bestyrelsen.

HTW træning i RIR/ v. Inge Broms ( Horse Team Work og består bl.a. af miljø og parkour)

Forslag består i træning hver anden torsdag, modsat Undervisning v. Dennis.

Bestyrelsen mener at aktiviteten er god og også for bredden, men ikke mulig i det ønskede tidsrum

Mail sendt til Inge, med forslag om en forsøgsperiode, for at se hvilke antal tilslutninger der vil være.

Tidsrummet vil være søndag kl. 8-10 EN søndag pr måned i Dec, jan + feb.

Hvis Inge ønsker at gå videre med dette, meldes der ud fra Bestyrelsen.

Indendørs military træning / v. Mia Hastrup

Mia Hastrup har minimumsantal på 15 betalende ryttere, og bestyrelsen vurdere at det ikke bliver denne indendørssæson. Måske næste år, hvis der kan opnås nok tilslutning med bindende tilmelding. 

 

 

 

 

 

 

Diverse:

Championats liste: Christina Ebbesen har valgt at trække sig, Bettina fører 2018 færdig.

Mobilpay: Signe går videre med oprettelse.  I Bod til stævne kan det benyttes via Signes nr.

Adgang Bank: Signe fremskaffer blanketter så Bettina og Heidi K kan få adgang som backup

Indkøb: Jonathan køber 15-20 nye sikkerheds bomholdere til spring. Bemærk de er ret dyre og skal passes godt på ved springning. Heidi bestiller røde og hvide laminat skilte til markering af retning på spring+ tykke elastikker.

Military 2019: Dato fastsat til 24/8 2019. Sæt kryds i kalender.  Banket er fjernet fra vores springbane og derved kan springbanen benyttes til militarystævnet i stedet for marken. Der forventes at skulle bygges 2 nye spring på terrænbanen 2019.  Jonathan forbliver i militaryudvalg 2019

Kontrakt med Peter og Anette 2019: Bestyrelsen vil gå i dialog med Peter om løbetid da den pt tegnes for et år ad gangen.  Bestyrelsen har flere ideer til lidt større udvidelser og istandsættelser (bla. rytterstue) og tænker derfor at en længere løbetid ville være optimalt. Heidi kontakter Peter og Anette.

Økonomi: Signe meddeler at Klubben nu har fået udbetalt deres tilgodehavende fra Ringstedkommune i form af manglende tilskud fra tidligere.

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt:  15.01.2019 kl. 19

Bestyrelsesmøde d. 14/9.2017.

Bestyrelsen - Signe, Heidi, Line, Jonathan, Caroline og Sara var tilstede.

Nye i stævneudvalget
Christina Ebbesen træder fra d. 1/1 2018 ud af stævneudvalget, derfor skærer vi ned til kun 3 stævner i 2018. Der er ansøgt om d. 21-22. april, 16-17. juni og 1-2. december.
Heidi og Caroline vil i fællesskab overtage Christinas plads i stævneudvalget og høre Mia ad om hun også vil være med. De vil følge Christina i hendes planlægning af julestævnet, for at lære hvorledes det gøres.
Sara søger stævnerne for 2018 i distriktet.

Undervisning i ridehuset i indendørssæsonen
Dennis Holst kommer kun hver 2. uge og underviser til 19.30.
Nicole Johnsen underviser mandag fra 18.00-19.30, hvorved muligheden for at springe mandag er fra 19.30.
Så nu er det sådan, at der er undervisning mandag, tirsdag og torsdag til 19.30, vi håber at det på denne måde bliver nemmere at holde styr på.
Løsspring er onsdag efter ridebanespringning og fortsætter ellers som før.
Springning om lørdagen er til 13.00.
Alt dette er rettet i reglementet.

Aktiviteter i klubben
Aktivitetsdagen bliver d. 8 oktober - vi mødes kl. 10.00 foran ridehuset.
De sidste spring skal tages ind, ridehuset fejes for støv, spejlene skal pudses, der skal skubbes hovslag og generelt almindelig oprydning.
Som hjælpermad fyrer vi op i grillen og laver pølser og brød.

Orienteringsridtet bliver afholdt d. 1. oktober kl. 10.00 - dette står Anette og Marlene for.

Julehygge bliver d. 14. december i Rytterstuen - dette står Anette for.

Datoerne for aktiviteterne gives videre til Rytterposten, så det bliver også skrevet deri.

Springmateriale
Vi skal generelt blive bedre til at passe på vores springmateriale, specielt bommene som desværre ikke altid bliver samlet op og derfor ligger om rådner på det våde græs. Der har været snak om at Trines mand og Rene måske kunne bygge en vogn til bommene, så det blev nemmere. Dette synes bestyrelsen er en rigtig god ide, da det bliver nemmere at opbevare bommene.
Vi har også besluttet at købe 30 nye bomme, som kan ligge og ’dampe’ af over vinteren, så de kan males til foråret og 20 nye sikkerhedsholdere. Bommene kan købes i byggecenter - Jonathan undersøger dette.

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen for 2018 bliver holdt d. 27. februar og Sara står for at få booket lokalet. 


Bestyrelsesmøde den 6/3-2017.

Årets første bestyrelsesmøde - 3 nye bestyrelsesmedlemmer - ny bestyrelse konstitueret.

Bestyrelsen har drøftet:

Aktivitetsdag d. 8-9 april
Der skal sørges for mad, kaffe, kage og drikkelse.

-          Bøffer og pølser på grill

-          Nogle skal bage kage

Bestyrelsen vil mødes inden og skabe overblik over hvad der skal gøres.
Umiddelbart er planen:

-          Bomme skal opfriskes - vi skal have købt maling

-          Gardiner i skurvogn

-          Toiletter

-          Feje barriere

-          Samle sten

Hvad skal klubbens økonomiske overskud bruges på?
Vi mangler springstøtter og sikkerhedsholdere og købe nogle nye, efter aktivitetsdagen får vi skabt et overblik.

Førstehjælpskasse til ridehuset

Ny trillebør, så der både er en udenfor og indenfor, samt lorte-opsamlere til hver bane.

Vi vil i år prøve at give ’brotilskud’ til ryttere i klubben, som krydser enten Store Bælt eller Øresund for at deltage i stævner. Vi vil til næste år revidere tiltaget.
Tilskuddet består af 100 kr. Det skal søges og man skal kunne vise kvittering for overfarten.

En gasgrill, så boden til stævner kan sælge f.eks. burgere, da dette gav et godt overskud sidste år, hvor det blev prøvet.

Reglementsændring ift. klubmesterskab.
Det blev på generalforsamlingen taget op, at klubmesterskabet i klubbens officielle reglement står til at være et senior og junior mesterskab, så for at undgå misforståelser er dette blevet ændret til pony og hest.

Ny springdag
På generalforsamlingen blev det diskuteret, hvorledes man kunne rykke springdagen fra mandag til onsdag. Det har bestyrelsen valgt at gøre springningen nu ser således ud:

-          Mandag fra 19-21

-          Onsdag spring hele dagen - løsspring fra 20-22

-          Lørdag har fri spring hele dagen - løsspring fra 9-11

Ydermere skal man nu melde springning minimum 48 timer før i stedet for 24 timer.

Klubbens MobilePay
Bestyrelsen vil prøve at få MobilePay op og køre, så dette kan benytte som betalingsmiddel for brug af ridehuset og i boden til stævner.

Ridehuset
I vinterperioden skal undervisere minimum have 4 ryttere - bestyrelsen tager beslutning om hvem til den tid.
Ydermere opfordrer bestyrelsen alle til at skridte af udenfor, hvis muligt, når der er trængsel i ridehuset.

Bestyrelsesmøde den 10/1-2017.

Vi fik aftalt omkring hjælperfest, hvor vi skulle købe mad, samt hvor mange der var tilmeldte. Maden køber vi hos Mariannes smørrebrød --> Christina bestiller dette, og mia henter det.

Vi fik talt generalforsamlingen igennem, samt hvem der bliver og hvem der ikke bliver. Dækner til championatsvinderne er sponsoreret af Land og fritid, og skal broderes på.

Vi fik desuden talt regnskabet igennem, og der ses et fint overskud fra alle vores stævner, hvilket er rigtig dejligt 🤩


Bestyrelsesmøde den 19/5-2016.

Baneplaner à der er indkøbt ny baneplaner til rideklubben, som bliver brugt flittigt. Vi skal huske at der skal fjernes lort fra alle baner. Der står trillebør og grev til dette.

 

Lines far vil prøve at få sat noget op, med noget tryk på bluser mm. Med RIR logo.

 

Mia bestiller rosetter til næste stævne.

 

Military à Budget fremover vil blive max 15.000 kr. Der skal desuden når der er købt noget ind, skal alle boner afleveres samlet.

 

Ting der mangler at blive lavet efter aktivitetsdagen à der skal sættes gardiner op, tv skal sættes op.

 

Vores sidste stævne den 30. April og 1. Maj blev rost rigtig meget både fra dommere og deltagere til stævnet. Den nye skurvogn fungerede rigtig godt som sekretariat og dommervogn.

 

Undervisning à

Mandag à springundervisning

Tirsdag à Nicole Johnsen, Christina Ebbesen, (Mia og Christina taler sammen om tider)

Onsdag à Dennis Holst, den 1. Onsdag i måneden, tilmelding er bindende, pris 300-400 kr. Det koster 100 kr. For ikke medlemmer udover.

 

Klubmodul à Pernille De Vos vil gerne kigge på det. Det omhandler at vi får ny hjemmeside, hvor medlemskab kan betales fremover, samt hvis der er arrangementer i klubben.

 

Fascilitets kort 2017, træder i kraft den 1/1-2017à ændringer, så det blev lidt nemmere at forstå og sætte sig ind i.

 

Ryttere over 18 år:

Pony/heste kort à 250 kr.

 

Rytterkort à 300 kr.

 

Under 18 år:

Pony/heste kort kort à 150 kr.

 

Rytterkort à 250 kr. Bestyrelsesmøde den 7/4-16

Baneplaner:

Pernille har undersøgt et tilbud, og hvis ikke hun høre fra dem, bestiller vi den som Christina har set i Herning.

 

Aktivitetsdag:

Hvad skal laves à

- Hegn op på stor og lille dressurbane (gøres evt. fredag den 15/4-16)

- Skurvogn laves

- Spring sættes op

- general oprydning

- springhegn laves

- barriere i ridehus fejes.

- Toiletter i ridehus ordnes

- samles sten på opvarmningsbane + andre baner.

 

Mia køber maling + andet.

 

Sodavand/kaffe à boden

 

Kage à Pernilles Mor, Heidi

 

Mad à Rugbrød/pålæg à købes på selve dagen, evt Anette kunne gøre det.

 

 

Åbning af bane den 24/4-16 kl. 17.00:

- Pølser/brød/ketchup mm à skal købes ind.

- Brian griller.

- Kage à Pernille, Heidi

- Evt. Lisbet kunne komme og give opvisning à Christina spørger.

 

Stævne den 30 april – 1 maj:

- hjælpere à laves på facebook

- sponsorpræmier à Pernille laver gruppe på facebook.

- klubmesterskabs dækner à Line snakker med dyrenes Eldorado

- obs at ryttere der varmer op til spring gør det på dressurbanerne, dem der springer er på opvarmning til spring.

 

Stævne juni:

- klasser à

- Tanteklasse

- LD1+LD2 pony med trækker

- Holdcup evt. spørge merethe

- trækkerklasse i spring + andet.Bestryelsesmøde den 7/2-16:


tilstede: Mia, Susanne C, Susanne P, Heidi, Christina.


Generalforsamling 2016, fik vi aftalt ang. hvem der ønsker at fortsætte i bestyrelsen, så vi ved hvor mange nye vi skal bruge. Birgit og Heidi vil bage kage. Vi fik talt om, hvem der skal modtage pokaler og blomster.


Aktivitetsdag: Det bliver den 16 april kl. 10.00, og så vil vi den 24. april holde åbning af den store nye dressurbane kl. 17.00, hvor der vil være pølser, brød og sodavand til alle. Dette er gratis.


Stævner: det første stævne vi har er den 30/4 - 1/5-2016 hvor vi afholder klubmesterskab i spring og dressur samt almindelige klasser.


Championatsliste: Vi har lavet lidt ændringer i championatslisten, som snart vil være at finde på klubbens hjemmeside. indsending af resultater, vil stadig foregå på samme måde. 


Mobilepay: Kasseren vil kigge på mobilepay, og se hvad vi kan gøre, for at det kommer op at køre igen.


Børneattester: skal indhentes på alle der underviser i klubben, dette skal gøres hurtigst muligt.


Den nye dressurbane: vi vil gerne reklamerer med den nye baner bl.a. på facebook, aviser mm. for at folk får af vide at der er lavet ny bund, muligvis giver dette flere starter til stævner.


Næste møde aftales efter generalforsamlingen.


       
Bestyrelsesmøde i RIR 16/11-2016:

Vi aftalte i bestyrelsen ang. kommende julestævne, og at vi vil prøve den nye måde med hjælperplan, hvor vi lægger den på facebook, og så skal folk selv plotte sig ind de steder de vil hjælpe.

Generalforsamling 2016, vil vi ansøge om dato og lokale den 24/2-2016.

Vi har muligvis fået fat i en skurvogn mere, som kan benyttes som bod/kiosk, nu den anden er blevet flyttet på springbanen til sekretariat.

Den skurvogn som er flyttet på springbanen, skal sættes i stand til næste aktivitetsdag.

Bestyrelsesmøde i RIR 5. oktober 2015

1: Årshjul

Vi har besluttet at mødes i bestyrelsen hver den første mandag i ulige måneder. Møderne bliver holdt på møllen og at Anette og Peter vil have en halv time, i starten af alle møderne.

Mødedatoer for 2016:

4. januar 

7. marts

2. maj

5. september

7. november

3: Baneregler

Vi skal have lavet et banereglement til hver bane, vi får lavet et skilt til hver bane hos skiltedamen.

4: Aktivitetsdag

                                         Pudse spejle

                                         Muren skal splittes ad og i fyret

                                         Springnene skal ind

                                         Springene skal sættes på plastikpaller i udeboksene

                                         Rydde op bag barrieren

                                         Dressurbanen ind i tørvejr

5: Springudvalg

Mia og Susanne C er med i dette nye udvalg

6: Skilte

Der indhentes tilbud på numre til springbanen og bogstaver til dressurbanen. Susanne C indhenter tilbud

7: Budgetter

Susanne P ønsker, som kasser, at de forskellige udvalg i RIR forelægger et budget for hvad der skal bruges i løbet af kommende år

 

8: Legater/fonde

vi skal have fat i Bo om hvor langt han er ifht. at søge legater. Susanne C kontakter Bo vedr. dette

 

Ønsker:

1.                                      Computere

2.                                      nyt dressurhegn lille bane

3.                                      hegn til springbanen

 

9: outregler

Vi skal ha styr på reglerne og ha tjekket op på et par ryttere der er lidt tvivl om. Christina tjekker op på dette

10: championatsliste

Vi skal ha ændret på point til næste års championatsliste.

 

11: Springunderviser

Der er en underviser, Tanja Seierø, der har meldt at hun gerne vil undervise. Vi  forespørger på FB om der er interesse og så giver vi lov til springundervisning hver anden torsdag. Modsatte uge vil der være mulighed for selvspring.

 

12: Rosetter

Der bliver bestilt rosetter til hele næste år. Mia bestiller

 

13: hjælperliste til stævner

Mia vil gerne stadig stå for den. Vi prøver en lidt anden tilgang hvor medlemmer selv kan melde ind hvad klasser de vil hjælpe i

 

14: hjælperfest

Vi evaluere festen den 3. oktober. Det var et vellykket arrengement og vi ønsker at gøre det igen næste år. Måske med noget andet mad eller lignende

 

 Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/4-15:

Vi har nu fået aftalt og planlagt regler for klubmesterskabet i dressur og spring 2015, og de kan læses under klubmesterskab på hjemmesiden. 

Vi fik kort snakket om vores næste stævne, som er juni stævnet d. 13-14. juni, hvor vi kort fik snakket om hjælperliste, rosetter, sponsorpræmier samt dommere, og vi aftalte at vi skal finde ud af noget ang. hvor sekretariat skal være, samt at dommere skal have noget mere afskærmet i spring de kan sidde ved, så ikke alle bare kan gå hen og snakke til dem. Vi er i gang med, at finde ud af noget skurvogn eller noget i den stil, der fast kan stå på springbanen, så det også kan bruges fast som sekretariat.

Klubben vil meget gerne købe ny computer, da den nuværende er ved at være godt slidt ned, og det kræver meget for computeren, at skulle køre det der stævneprogram fra DRF, så vi er blevet enige om, at skulle finde en ny.

Vi snakkede kort om dressurbanerne, og hvad vi gør med dem. Vi har aftalt at hente flere tilbud ind, inden vi gør noget som helst andet.

Vi har desuden aftalt at vi skal have købt flere spring ind, så vi har nok til militarystævnet, så vi ikke skal ud og låne spring forskellige steder. Hvor mange vi skal bruge er vi i gang med at undersøge, så vi nøjagtig ved hvor meget vi skal købe ind.

Som et nyt tiltag til evt. nye stævner, har vi snakket lidt om, at afholde nogle klasser om fredagen, så vi på den måde kan få flere penge ind i klubben. Vi ved endnu ikke hvornår dette skal begynde at foregå, men vi arbejder videre med tanken om dette.

Så er klubben ved at arbejde på at få ny hjemmeside, i samarbejde med noget der hedder klubmodul, hvor man bl.a. kan betale for klubmedlemsskab, arrangementer i klubben osv. Det vil gøre det nemmer for både klubben og for medlemmerne. Når dette går i luften, skal vi nok fortælle mere om det til jer.

Til slut aftale vi et nyt møde, som skal omhandle EDB systemet i klubben, så alle i bestyrelsen, har styr på hvordan systemet virker i forhold til at sætte DRF live op, og få dette på fladskærmen.


Referat fra bestyrelsesmøde d. 24/3-15:
Så fikd en nye bestyrelse afholdt møde og fik konstitueret sig, som ses længere oppe. Vi fik aftalt nærmere omkring hvem der i bestyrelsen står for hvad, samt om der er styr på alt til kommende stævne og aktivitetsdag. Mia og Birgit vil tjekke op på om vi mangler bomme, maling. Og susanne C og Birgit vil bage kage til aktivitetsdagen. Vi fik aftalt at vi afholder hjælperfest for alle hjælpere ved årets stævner, nærmere med hensyn til dato kommer snere på hjemmesiden. det bliver en sommerfest. Så har vi i bestyrelsen snakket om, at få klubmodul ind over, så vi kan få lavet ny hjemmeside, samt med online indmeldelse. Vi vil starte med at have et møde med klubmodul for at få mere afvide. Vi fik til slut aftalt ville ønsker klubben har til fondsudvalget, så de har noget at arbejde ud fra.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/1-15:

Vi havde følgende op til overvejelser til dette bestyrelsesmøde:

 

Fastelavn 2015 d. 22/2-15:

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> Christina ville sørge for at få snakket med Anette om denne dag.

 

Generalforsamling 2015 d. 26/2-15:

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> Her aftlate vi hvem der skulle bage kage til denne aften, hvor det skulle afholdes henne, samt hvem der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen igen, samt hvem der så kunne være en mulighed for at komme ind i bestyrelsen.

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> Christina vil stå for at samle alle pokaler ind til denne aften.

 

Militarystævne 2015:

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> Selvom Arne og Mari ikke længere kan være med til at hjælpe med militarystævne, er bestyrelsen fast besluttet på at dette stævne stadig skal op at køre. Så vi prøver og glæder os til stævnet.

 

Stævner 2015:

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> vi fik planlagt stævner 2015 og fik lagt de forskellige datoer ind.

 

Startende medlemmer til stævner:

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> vi snakkede lidt om, hvad vi kunne gøre for at få flere til at hjælpe, samt hvad vi kunne gøre som tak for dem der hjælper.

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> Evt. noget med at dem der hjælper får gratis start, men dette er ikke aktuelt endnu.

 

Klubånd:

<!--[if !supportLists]--> -       <!--[endif]--> til slut snakkede vi lidt om klubånd i ringsted rideklub, at folk skal møde op og bakke op om arrangementer i RIR.

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9-14:
Det største punkt på dagsordnen i dag var stævnet d. 13-14 sep. 2014, hvor vi har klubmesterskaber i spring og dressur for hest og pony. Vi fik aftalt, hvem der kunne hjælpe, om der var styr på rosetter, samt klargøring fredag.
Et andet punkt på dagsordnen var vores afholdte militarystævne d. 30. august 2014. Vi snakkede om, hvordan vi synes det var gået. Konklusionen på dette var, at alt i alt havde vi et godt stævne, dog manglede vi lidt hjælpere i sekretariatet, men så ved vi det til næste gang.
Til slut snakkede vi lidt om vores mulige nye springtræner i klubben: Christophe Van Geenberghe. Mange synes at han fungerede rigtig fint sammen med rytterne i RIR, og vi har besluttet at han fortsat er på prøve en måned tid, og så tager vi den op igen derefter.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 11/3-14:
Følgende ting blev taget på bestyrelsesmødet:
- Hvordan skulle den nye bestyrelse se ud, samt der skulle tages billede af os alle sammen, så det kunne komme i rytterposten og på hjemmesiden.
- Så snakkede vi om aprilstævnet, og om hvem der skulle stå for hjælpere, ordne baner osv.
- Vi aftale ang. aktivitetsdagen, hvad der skulle laves, og hvor meget maling der skal købes ind.
- Vo snakkede lidt om vores hjemmeside og facebook, og om hvordan man på facebook kan få opdateret sine resultater, hver gang man har været til stævne, og det har vi fundet en der gerne vil, så det er rigtig dejligt.
- Ang. vores hjemmeside, så har vi fået et udkast på en ny hjemmeside, nu skal vi bare bestmme os for om vi skal vælge den nye eller hva??
- Til slut snakkede vi om militaryspringene (de nye), og at der indtil videre er lukket for apringning, indtil banen er blevet tør, så der ikke sker skader, eller bunden bliver ødelagt.


Referat fra bestyrelsesmøde d. 5/11  13:
Følgende ting snakkede vi om:
- Springning om torsdagen, og vi blev enige om at ændre reglementet lidt, hvilket kan læses i reglementet her på hjemmesiden.
- Foredrag ved dyrlæge, hvor vi snakkede om dato, og venter nu at høre fra dyrlægen selv.
- Klubaften i Horze Næstved i starten af december, nærmere dato vil komme på hjemmesiden.
- Julestævne d 7 og 8. dec., hvor vi fandt ud af hvem der gør hvad, samt Michelle Bastiansen vil gerne stå for oppyntningen af ridehuset.


Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/9 - 13:
Følgende ting var oppe og vende:
- Stævne d. 28 - 29 sep. 2013
- Aktivitetsdag d. 26 okt.
- Julehygge d. 12/12 - 13 kl. 19.00
- generalforsamling, som i 2014 bliver afholdt hos mia, dato vil komme senere.
- stævner 2014, da det snart er tid til at planlægge dette.
- Undervisning i vinterhalvåret.
- Military 2014.

Vi snakkede kort om disse forskellige emner, mest i forhold til hvem der gør hvad. Desuden var alle i bestyrelsen fast besluttet på, at der skal være et militarystævne igen i 2014😀


Referat fra bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2012
Vi snakkede om stævnesæson 2013 og om vi skal ændre reglerne for klubmesterskabet, da vi var rigtig ærgelige over hvor få der stillede op i 2. runde. Desuden snakkede vi om, at vi skal prøve at arrangere en cup til næste år, et dressur-/ springkursus, en ny klubaften og en aften hvor udvalgene kan mødes.

Der mangler folk til orienteringsridtudvalg og sporsorgaveudvalg.


Efter afholdelse af septemberstævnet, har vi sat hjælpertjansen op til 3 timer, ellers kan det ikke løbe rundt, da mange i bestyrelsen også gerne vil starte til stævnerne.

Vi er i fuld gang med at arrangere en klubaften med en foderekspert i november, følg med på hjemmesiden.

Generalforsamlingen 2013 bliver afholdt onsdag d. 27. februar i Anlægspavillonen, følg med på hjemmesiden.

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 23. juni.

Vi snakkede om de kommende stævner i september og julestævnet.

Vi er ved at finde pokaler/ plaketter/ medaljer til septemberstævnet, hvor vi har finale i klubmesterskabet. Kom og vær med til at ride om dem, eller at hylde dem som vinder J

Militarystævnet d. 1. september har vi brug for hjælpere, se på forsiden hvem du skal henvende dig til, hvis du vil hjælpe til stævnet.

Til julestævnet har vi besluttet at lave en LD1 klasse kun for børn under 10 år. Og som ekstra bonus, får man en deltagerroset, hvis man har redet over 60 % i den klasse. Så kom og vær med J Husk at det også er tilladt at være udklædt til dette stævne.

Vi arbejder på at få gang i nogle flere klubaftener, forslag modtages gerne. Indtil videre prøver vi at arrangere at få en foderspecialist ud i enten oktober eller november. Følg med på hjemmesiden.


Referat af bestyrelsesmøde d. 3. maj 2012

 

Der bliver holdt arbejdsdag d. 19. maj, hvor der vil blive sat dommertårn op. Christina Henriksen har taget initiativ til dette, dejligt!:-)

Arne har informeret os om, at han vil lave vandspring på militarybanen i Pinsen, hvis I har lyst til at hjælpe, så kontakt Arne.

Vi fik lavet proportioner til stævnet i juni, der bliver spring lørdag og dressur søndag. Følg med på hjemmesiden og Stævneportalen.

 

Vi fik besøg af en klubkonsulent, som gav os en masse information. Bl.a. at der er kommet nye sikkerhedsregler, som skal overholdes når man benytter klubbens faciliteter. Han fortalte os om TREC, en ny sport indenfor ridningen, som minder lidt om et orienteringsridt. Det er noget vi vil prøve at arrangere. Derudover synes han, at vi som bestyrelse, skal certificere os, hvilket kan give flere medlemmer og give medlemmerne et bedre billede af, hvad det er bestyrelsen tager sig af.

Alt dette vil blive opdateret på hjemmesiden.

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 12. marts 2012

Vi snakkede om, at vi synes det er ærgeligt, at medlemmerne ikke indbetaler kontingent til tiden. Vi bruger alt for meget tid på at rykke for og opkræve pengene. Vi håber meget, at det forbedrer sig.
Vi synes det kunne være dejligt med mere lys på udendørsbanerne, så vi er ved at undersøge om det kan lade sig gøre. Især til stævner ville det være dejligt med mere lys, da vi tit har klasser til sent ud på aftenen.
Den kommende aktivitetsdag d. 14. april, skal vi bl.a. havde gjort følgende: sat dressurhegnet ud på den store bane, rykket bænkene i ridehuset udenfor, rykket den permanente bænk i ridehuset ned på kortsiden, så der er bedre plads til at komme ind med heste, ordnet vores rum i stalden, hvor vi har alle vore sponsorting og præmier og meget mere. Kom og vær med, det bliver en hyggelig dag:-)
Meld jer til, til Runa, så vi ved hvor meget mad vi skal have med til de hårdtarbejdende:-)


Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 19. januar 2012

Regnskabet for 2011 er blevet færdigt og Louise fremlagde det for os andre, det ser rigtigt godt ud. Kom til generalforsamlingen og hør nærmere.

Vi har udformet en ny kontrakt mellem Englerup Mølle og RIR, det er et forslag og Anette og Peter har endnu ikke godkendt den.

På grund af personlige årsager, har Susanne valgt at træde ud af bestyrelsen, Tine har overtaget hendes plads, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for J

På mødet havde vi en generel drøftelse af reglementet i forhold til planlægning af arrangementer i ridehuset, som ikke hører under skemalagt undervisning.

Vi har forberedt os til generalforsamlingen og snakket om indkomne forslag, mød op til generalforsamlingen og hør nærmere.

Reglerne for klubmesterskabet for hest og pony i dressur er revideret, følg med på hjemmesiden.

Vi har snakket om at afholde et Englerup Mølle Cup (EM Cup) for hold, følg ligeledes med på hjemmesiden om dette.

Vi har også snakket om at afholde arrangementer for medlemmerne i klubben. Vi forstiller os, at vi kan starte med at spise lidt mad sammen og derefter vil der være et oplæg. Følg med på hjemmesiden.

RIR holder Fastelavn søndag d. 19. februar 2012 kl. 14. Tag venner, familie, naboer og, hvad i ellers kan finde, med og vær med til at gøre det til en hyggelig dag. Boden vil være åben.

Prisen er 25 kr. pr. ekvipage/ f odtusse. Der gives en præmie til bedste udklædte ekvipage/ fodtusse.

Tilmelding er nødvendig, sidste tilmelding er d. 8. februar 2012 til Runa på mail: mailto:runa_andersen@hotmail.com .


Referat af bestyrelsesmøde d. 24/10 – 11

Til mødet i dag, fik vi lavet aktivitetskalender til år 2012, hvor bl.a. fik aftalt nye stævner, dato for aktivitetsdag osv.
Samtidig fik vi også aftalt en dato for julehygge i år, som bliver d. 15 dec. kl. 19.00 i rytterstuen i ridehuset, til gløgg og æbleskiver, og selvfølgelig håber vi på at se en masse denne dag.
Derudover har vi bestyrelsen snakket om at vi gerne vil bestille nogle staldplaketter, som kan bruges til klubmesterskab, Englerupstævne osv., hvilket vi vil følge op på, så det kan være klart til 2012.
Til slut fik vi rundet undervisning i Ringsted Rideklub af. Derfor er siden med undervisning på hjemmesiden opdateret, så alle de nye tider med undervisning er kommet på hjemmesiden, så folk kan følge med på denne måde.


Referat af bestyrelsesmøde d. 29/9-11

Mødet i dag var beregnet til, at samle op på årets militarystævne, samt ris/ros og hvad kunne vi gøre bedre.
Der er kommet en del nye regler for militarystævner 2012, som vil komme på hjemmesiden i det nye år, da de ikke er offentlig gjort endnu.
Vi blev alle enige om, at der var godt med hjælpere op til militarystævnet, og det gjorde, at vi fik lavet en masse på terrænbanen, dog kunne vi godt tænke os flere hjælpere under selve stævnet.
Vi snakkede desuden om, at vi til næste år til militarystævnet vil dele hjælperne op i grupper, så dem der kommer op til stævnet og hjælper, kan komme i grupper, som f.eks. står for at pynte springene osv.
Vi vil samtidig gerne have flere medlemmer i militaryudvalget, som lige nu kun består af Arne og Mari.
Vi har besluttet at vi til næste år stadig kun vil holde et militarystævne, da vi vil være sikre på, at vi kan samle nok hjælpere, samt at vi gerne vil bevare det gode ved vores ene stævne, og så kan vi langsomt bygge op, og skabe os et godt ry, så vi senere kan holde flere militarystævner om året.
Vi har samtidig bestemt, at det på træningsdagen, hvor terrænbanen er åben, vil koste 200 kr., for ikke medlemmer, der er ingen ændringer for medlemmer.
Til næste år, kæmper vi for at få råd til en vandgrav på toppen af terrænbanen, da dette vil være et krav til kommende stævner, og åen vil være for farlig.

Vi snakkede også kort om den kommende aktivitetsdag, hvor vi lavede en liste over, hvad der er vigtigst at få lavet:
- Resten af springene ind.
- Spring på lille grusbane skal blive ude.
- Rydde op i rytterstue og ridehus, feje barrierer.
- Den store dressurbane skal tages ind.
- Toiletter skal gøres rene.
- Generelt oprydning.
- Spejle skal pudses.

Derudover vil vi købe nogle kunstige blomster, som kan stå og pynte i ridehuset til indendørs stævner mm.


Referat af bestyrelsesmøde med Anette og Peter d. 25/7-11

Bestyrelsen havde et par småting at drøfte med Anette og Peter, derfor blev mødet holdt sammen med Anette og Peter Tue Christensen.

Vi fik snakket lidt om terrænbanen, hvor alle skal huske at informere Arne Bertram og Anette Christensen, når de bruger terrænbanen. Terrænbanen kan bruges til træningsdage, som reklameres om på hjemmesiden, smat den kan bruges fra kl. 18.00 i hverdage af medlemmer af RIR. Anette eller Peter skal dog kontaktes ved brug i hverdage, da de så vil tage hestene ind ved 18 tiden. Til næste år bliver det nogle faste dage i hverdagene i juni og juli måned at man kan benytte terrænbanen.

Så snakkede vi lidt med Anette og Peter om udvidelse af Rytterstuen i ridehuset, hvilket de synes var en rigtig god ide, så det vil vi langsomt gå i gang med at forberede, dog vil det forhåbentligt først være klart til næste år.

Dermed har vi også fået ok, om at få sat små dommerhuse op ved dressurbanerne, samt også springbanen, når der er råd til det, da det på springbanen kræver lidt mere. Men vi håber på snart at kunne få sat de små dommerhuse op, så vi dermed undgår at der skal holde biler.

Så snakkede vi om renovering af ridehuset, da der er nogle små huller nogle steder i bunden, samt at bunden skal saltes til vinter, så vi undgår støv i ridehuset.

Vi aftale også med Anette og Peter at vi skal have lavet en kontrakt, hvor der står hvad vi forlanger af hinanden, altså hvad klubben skal gøre, og hvad Anette og Peter skal gøre og stå for.

Til slut snakkede vi om, at det er vigtigt at der i klubben er plads til alle, samt at man får opbygget et godt fællesskab, hvor alle føler sig velkommen. Dette skal alle huske på!!


Referat bestyrelsesmøde d. 4/7-2011

Sommerfesten bliver rykket pga. Ringsted Festival, bliver i stedet afholdt d. 27. august

Orienteringsridt bliver d. 24. september

Aktivitetsdag d. 8. oktober, klubben giver mad.

Bestyrelsen vil gerne have en ny hjemmeside, da den er svær at betjene og tit fungerer den ikke efter hensigten.

Vi vil prøve at indhente et tilbud på at bekæmpe støv i ridehuset.

Desuden vil vi skifte bank til Nykredit, da de sponsorer os.


Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 11. maj 2011

Der er mange undervisere, hvilket er dejligt så længe det er udendørs. Inden vi går i gang med indendørssæsonen, bliver der holdt et møde, så vi får aftalt hvilke dage der er undervisning. Man skal desuden huske at kontakte bestyrelsen, hvis man har fundet en anden underviser som man vil have til at komme på Englerup, da bestyrelsen skal godkende vedkommende.

Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der er meget sladder og ondsindet rygtedannelse i ridehuset og ved banerne, når der rides undervisning. Dette er vi i bestyrelsen meget kede af og vi opfordrer kraftigt til, at dette bliver stoppet med det samme. Bestyrelsens holdning er, at der skal være plads til alle og man skal behandle hinanden ordentligt.

Vi skal have gjort noget ved bunden på den lille dressurbane, da den efterhånden er meget hård at ride på.

Stor ros til Peter for at sørge for vanding af ridehuset, især de dage, hvor der er undervisning J

Stævne den 11.-12. juni. Vi håber der vil være mange starter og ligeledes hjælpere, så vi får nogle gode dage. Vi opfordrer til, at alle ryttere i RIR stiller op til klubmesterskabet, da det bliver sjovere jo flere der er med J

Til sidst har vi snakket om, om vi skal have en championats liste i ufrivillig afsidning, dette skal der selvfølgelige laves nogle regler for.


Referat af bestyrelsesmøde d. 14/3 2011

Kimmie har meldt sig ud af bestyrelsen og derfor har vi valgt at tage Susanne ind i stedet for. Dermed kommer vi til at mangle en suppleant, her er Tine Kasting trådt til.

Vi havde fået en mail fra et bekymret og skuffet RIR medlem, til vedkommende sendte vi en svarmail. Begge dele kommer højst sandsynligt i Rytterposten.

Mht. ”Rytterposten” skal vi holde et møde med Ingelise og Mette, så vi kan finde ud af, hvad vi gør, for at spare lidt penge.

Mange medlemmer betaler ikke til tiden, hvilket vi vil stramme op på.

Vi vil gerne prøve at gøre noget for at undgå at ridehuset støver så meget, det har været et stort problem denne vinter. Vi er ved at finde ud af, hvor meget det koster at få gjort noget ved det.

Vi har haft en del pokaler, hvorpå der ikke bliver graveret. Det synes vi selvfølgeligt er ærgerligt, så man ikke kan følge med i, hvem der har haft den. Dette kan skyldes at folk selv skal betale, derfor er vi ved at finde ud af om en evt. sponsor vil betale dette eller om klubben selv skal lægge ud for gravering.

Vi har planlagt hvad der skal ske på aktivitetsdagen d. 9/4, der er kommet en seddel op i stalden og ridehuset, det står desuden også på hjemmesiden.

Til sidst er vi ved at indføre nogle nye regler for klubmesterskabet, så der bliver lidt mere spænding for rytterne. De vil komme på hjemmesiden snarest muligt.
 

 

 

Nyeste kommentarer

18.08 | 07:10

Vi har ikke rideskole i Ringsted Rideklub. Kun faciliteter man kan benytte med sin egen hest/pony. Mvh Heidi

...
16.08 | 15:28

God dag, jeg ville gerne have lidt information omkring jeres rideskole, da min datter gerne ville starte vis i har plads,håber at høre fra jer og jeres info.

...
06.05 | 11:16

For 2021. Ja det er det. Hilsen Heidi

...
29.04 | 22:15

Er kontingent stadig 250kr for junior?

...