Generalfs. 2020

Opdateret:16-11-2022

Beretning og referat 25.02.2020

Formandens beretning 2019

Feb.  Fastelavn – hvor folk var udklædt, vi slog katten af tønden og red ringridning – spiste fastelavnsboller – en sjov og hyggelig dag.

Feb. Den nye bestyrelse blev sammensat, den nye bestyrelse er en ”blandet landhandel”, hvilket har været godt, da vi er en bred vifte af både spring, dressur, ikke ryttere, unge og gamle.

April  Arbejdsweekend, men stor tilslutning – hvor der bl.a. blev udskiftet det nederste på barrieren i ridehuset og malet barriere, der blev ryddet op i ”alle krogene” og kørt utrolig mange læs affald på genbrugspladsen. Alle bommene blev gennemgået, og de blev remalet. Det gammelt ubrugeligt spring blev fundet i gemmerne, som nu er en flot delfinspring (sponsoreret med flotte delfiner fra Gittes Skiltecenter).

13./14. april Forårsstævne – med 117 dressurstarter og 54 springstarter

15./16. juni Sommerstævne med klubmesterskab, 152 dressurstarter og 76 springstarter, lørdagen bød på store udfordringer, da vejrguderne ikke helt var med os, der var skybrud, men her viste klubånden sig virkelig. Vi måtte flytte springbanen, fra udendørsbanen og ind i ridehuset (hvor der blev redet 3 klasser) og regnen stilnede lidt af, og ud blev alle springene flyttet igen. Vi holdt næsten tidsplanen trods dette. Springklubmesterskabet, var en MEGET våd affære.

22. juni Englerupstævnet – stor deltagelse, dagen blev brugt til at ride, hygge og grine.

24. aug Militarystævne – 100 starter (dobbelt så mange som sidste år) Vejret var igen en udfordring 27 grader. Dagen forløb med lidt spænding, da der først gik 4 heste gennem hegnet samt 1 military hest, der brød ud af indhegningen på parkeringsarealet, heldigvis blev alle heste fundet i god behold.
Tusinde tak til alle hjælperne – uden jer kunne sådan et stort stævne ikke løbe af stablen.

31. aug. Ekstraordinært springstævne med 51 starter – dette for at skaffe penge til varmepumpen i rytterstuen

Sept. Miljøtræning ved Ejner som tidl. har arb. med træning af politiheste. Der var stort tilslutning fra både ryttere fra RIR samt ryttere udefra. Alle var enige om, at dette var et meget vellykket og spændende arrangement (Ejner kommer igen i marts 2020)

5. okt. Aktivitetsdag, hvor der igen blev ryddet op. Der blev gjort klar til vintersæsonen i ridehuset.

6. okt. Orienteringsridt, en god og sjov dag, med 10 tilmeldte hold.

26. okt. Rid for dommer arrangement

Nov. Det blev lavet terrasse i ridehuset med rampe og nye vinduer i rytterstuen, derudover blev der opsat varmepumpe.

7./8. dec. Julestævne 73 dressurstarter og 62 springstarter – flotte udklædninger og virkelig dejligt at se, at vores nye terrasse blev brugt, at folk sad derinde og spiste og kiggede på de flotte equipager.

17. dec. Julehygge i rytterstuen – stor deltagelse, alle stole blev brugt.

22. dec. Juleridt, 24 tilmeldte equipager – 45 mins tur gennem skoven og afslutning med gløgg, varm cacao og godtepose i ridehuset

Derudover skal nævnes, at vi i bestyrelsen har prøvet at tilgodese ønsket om ikke, at have undervisning hver dag i vintersæsonen, vi har bl.a. kigget på, hvor mange elever de enkelte undervisere har, om der kunne skæres i det antal timer de havde til rådighed. Vi har samtidig også skullet tilgodese ønsket om bl.a. HTW træning, Rid for dommer arrangement og Miljøtræning udefra. Der er blevet oprettet en løsspringsgruppe, hvor vi har prøvet at effektivisere tiden ved, at man hjælpes med at sætte bane op, og man har 15 min til hver hest (opvarmer på longeringsbanen) og man fælles tager banen ned.

TAK til alle sponsorer, og medlemmer for et godt år i RIR

Referat Generalforsamling 25.02.2020

Velkommen, ved Bettina                                                                      

Valg af dirigent, Ingelise valgt

Stemmetæller, Inge og Susanne valgt.   

Formandens beretning for 2019 ved Bettina,  året gennemgås, og der stilles ingen spørgsmål

Revideret regnskab forelægges ved Signe, der spørges ind til tilskud fra kommunen, som er faldet. Der ydes kun tilskud til timer/ aktiviteter i ridehus- ikke udendørs. Vores tilskud er således faldet væsentligt.

Regnskabet godkendes af generalforsamlingen

Fastsættelse af kontingent, Bestyrelsen foreslår at det nuværende bibeholdes, og dette vedtages.          

Indkommende forslag  

Forslag fra Maibritt Brage  

Jeg har tænkt om vi kunne kigge på 48 timers reglen. Det vil sige dem der træner med en træner i  dressur og spring, det vil sige dem der kommer kontinuerlig,
Nicole
Simon
Sandra
At de ikke høre under denne regel.
Da de jo fast har mandag dressur Nicole.
Og Simon onsdag spring. Og sandra spring onsdag.
Jeg syntes ikke de skal skrive 48 timer inden. Det ligger bare fast.
Men det er helt fint med alle os andre. Hvor der ikke har en træner.
Vi skal give besked inden 48 timer.
Mvh
Maibritt Brage

Svar: Forslag kan ikke lede til afstemning, da bestyrelsen fastsætter regelsættet, og vi bibeholder de 48 timer af hensyn til rytternes mulighed for at planlægge deres ridning.

Forslag fra bestyrelsen:

Championatslisten er forsat genstand for megen polemik. Og ikke den positive slags. Dette har aldrig været tanken bag en Championatsliste, og vi mener forsat ikke den bidrager positivt til klubånden i RIR, hvilket er rigtig ærgerligt. Vi har forsøgt med ”hemmelig liste” i år, uden bedring.

Vi foreslår at den afskaffes, og at pokaler ved næste generalforsamling 2021 indsamles, og sættes i pokalskab i rytterstuen.  

Forslag drøftes, og der spørges ind til point og regler, og nogen syntes det er ærgerligt hvis den afskaffes, der foreslås at man kigger på rideforbundet, der har forsøgt at stille regler op om point. Der foreslås at man laver pokal særskilt for spring, dressur og military, så der er en for hver disciplin. Vi har egen pokal til distance. Der tales om hvorfor man er medlem af en rideklub, om det er for fællesskabet, pokaler og at der er mange forskellige forudsætninger for deltagelse i stævner, og også den enkeltes muligheden for at komme til stævner. Måske kan man fravælge den for ”børn” så der er en aldersgrænse, da voksne måske bedre kan håndtere det. Der er 12 heste ryttere der har meld resultater ind og 7 pony ryttere, hvilket jo ikke er mange ud fra klubbens medlemstal. Det bestemmes der stemmes særskilt om pony og Heste listen skal bestå. Hvis nogen fortsætter er det op til bestyrelsen at fastsætte rammerne for listen.     

Afstemning om pony skal Bibeholdes: Ja , 6 stemmer for. 12 stemmer i mod.  Ponylisten afskaffes dermed  

Afstemning om Hest Bibeholdes: Ja, 12 stemmer for, og 6 stemmer i mod. Hestelisten bibeholdes.  

Forslag fra bestyrelsen:

Dette har været debatteret tidligere, og hele den siddende bestyrelse er enige om at vores vedtægter bør sikre at klubbens interesser, også i fremtiden- varetages af uvildige personer, og ikke kan forveksles med egne personlige økonomiske interesser.

I Paragraf 8: står :

Følgende må ikke sidde i bestyrelsen:
    Etablissementsejere og/eller bestyrelse i etablissementet/den selvejende institution
    Ejere og forpagter og/eller bestyrelse for den ejerinstitution, hvor klubben hører til
    Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere
    Ansatte på etablissementet

Dette rettes til:

Følgende må ikke sidde i bestyrelsen:
    Etablissementsejere og/eller bestyrelse i etablissementet/den selvejende institution
    Ejere og forpagter og/eller bestyrelse for den ejerinstitution, hvor klubben hører til
    Organiserede undervisere, eller andre der i større omfang driver økonomisk virksomhed på etablissementet, og Ansatte på etablissementet.

Afstemning: Ja, 20 stemmer for at vedtægter ændres.  Ingen stemmer i mod.  Vedtægter opdateres.

Valg af bestyrelse,2 bestyrelsesmedlemmer, Heidi og Bettina ønsker genvalg, og ingen andre stiller op. Så Heidi Og Bettina forsætter 2 år mere.  

Valg af Suppleanter,

Christina Lillico stiller op på 2 år , og Gitte Frandsen stiller op for 1 år 

Valg af revisorer, Haakon og Esben- genvælges

Valg til udvalg;

Orienteringsudvalg: Chilli, Inge, Anette

Stævneudvalg: Trine, Rene, Mia, Bettina, Caroline, Christina Hansen, Elin, Emma

Englerupudvalg: Stine, Ingelise, Esben, Karin R, Arne R, Inge

Terrænudvalg: Jonathan, Stine, Ingelise, Jill, Sara, Chilli, Claus, Heidi F, Junno, Gitte Frandsen

Military bliver 5 sep. 2020 

Der kan meldes til hos Sara allerede nu, hvis man ved man gerne vil hjælpe. Annette vil lave forespørgsel til efterskole med ridelinje, om de evt. vil stille med nogle hjælpere.                                                                                   

Sponsorudvalg: Bettina, Heidi F, Caroline, Susanne, Mai-brit

Fondsudvalg: Bodil/ Bestyrelsen  

Bodudvalg: Anette og Kirsten, Sine

Juniorudvalg: Junno, Oline, Marie, Emma

Rytterpost: Ingelise, Mette

HTW-udvalg : Inge og Carsten.

Inge har ønsket at klubben afholder stævner i HTW.  Bestyrelsen har bestemt at hvis der skal holdes sådanne stævner, kræver det at der ligesom ved Military og Englerup stævne, er et veletableret udvalg bestående af mindst 5-6 personer, der aktivt deltager i planlægning og udførelse af et sådan stævne.   

Eventuelt

Der åbnes for at man en søndag hver mnd. selv kan træne HTW, der etableres en gruppe, hvor man koordineret kan melde sig til. Bestyrelsen starter gruppen på Facebook. Husk at passe på jer selv, hesten og udstyr   

Der spørges ind til om man er erstatningspligtig hvis man ødelægger materiale. Det undersøges af bestyrelsen hvilke regler der dækker, også med forsikring ved større ting som fx spejl. Alle der ødelægger materiale, skal melde det til bestyrelsen. Der er overvejende stemning for at man kan skelne mellem slid, og forkert/misbrug af materiale- men hvis materialet bruges efter henvisningerne, vil uheld ikke være op til den enkelte at erstatte.

Der spørges ind til om man kan lave en ”bestyrelsesbruger” på Facebook, så udmeldinger kommer fra bestyrelsen, ikke personlige konti.  Bestyrelsen undersøger dette.

Der henstilles til at man bakker op om aktiviteter og udvalg, og ser alle aktiviteter også som fx military, som ”en del af klubben” og fælleskabet.  

Der henstilles til at man lægger springbomme i orden, så farver ligger sammen.

De gamle bomme, som må bruges på jorden og til HTW står ude op af væg. De nye pæne bomme må primært bruges til spring og skal passes på

Der ønskes et 10 turs kort, som skal betales på forhånd, og kan hænges op i ridehal så man kan se hvor mange klip der er brugt for den enkelte, så man ikke skal huske at betale de 40 kr hver gang.  Det er valgfrit om man ønsker at bruge 10 turs kort- eller betale pr gang.  Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår og orientere klubben.    

Der spørges ind til parkering og aflæsning fra trailer, som jo skal foregå på grus parkeringen for enden af ridehal. Ikke langs baner og ridehus. Nogen oplever at det kniber med pladsen, da der holder langtidsparkeret trailere og fylder pladsen ud. Peter har anvist alternativ parkering til de pågældende, og trailere vil blive flyttet. Grunden til at man skal parkere på den anviste grus parkering, er at det kan virke meget forstyrrende inde i ridehus/ på banerne hvis der læsses hest af og på lige uden for.  

Der spørges ind til den tidligere omtalte udvidelse af rytterstuen, så den går igennem hjørnet, og helt hen til dommerhuset. Bestyrelsen fortæller at der er prioriteret at bruge penge på ”tilskuer terrasse” og den eksisterende rytterstue, med vinduer og varmepumpe- så det fungere bedre og kan benyttes mere.  Yderligere tilbygning vil være dyr, og vi må se med tiden.  Bestyrelsen søgte om tilskud til forbedringerne men har fået afslag.

Der er søgt forskellige fonde om økonomisk tilskud til forskellige ting, nogen har givet afslag, andre afventer vi svar fra.  

uddeling af pokaler mm.

Gaverne der uddeles, er delvist sponseret af Land og Fritid i ringsted- Tak til dem.

 Der hygges med Kaffe, sodavand og Kage

 TAK for en god aften, og god debat.