Generalfs. 2021

Opdateret:16-11-2022

Beretning og referat 25.05.2021

Formandens beretning 2020

Jeg vil starte med at sige, at det jo ikke har været et år som det plejer – COVID19 har fyldt i vores alles liv.                             

Midt marts blev alt vendt på hovedet grundet COVID, folk var rigtige flinke til at efterleve alle de nye restriktioner.

 Aktivitetsdagen i foråret blev desværre aflyst grundet  COVID19.

 Vi måtte aflyse vores aprilstævne, det samme skete til junistævnet.

 Den 27. juni 2020 lykkedes det at afholde Englerupstævnet.

 Den 1. juli 2020 afholdt vi ekstraordinær aktivitetsdag.

 I juli blev afholdt ridelejr, denne blev arrangeret af juniorudvalget og et meget vellykket arrangement både med sjov og hygge og læren om hest og omgang med hesten

 Den 5. sept. 2020 afholdte vi Military stævne med 128 starter, dette stævne blev også afholdt uden problemer.

 Den 12. sept. 2020 måtte vi heldigvis i sept. afholde et E-stævne, så vi kunne afholde Klubmesterskab. Dette forløb godt, trods restriktioner.

 Den 4. okt. 2020 blev der afholdt aktivitetsdag

 Den 25. okt. 2020 blev der holdt orienteringsridt.

 Decemberstævnet blev også aflyst.

 Den 20. dec. afholdt vi juleridt og ønskede hinanden samt Peter og Anette god jul

 Undervisningen har fra dec. til april måttet foregå udenfor, dette har undervisere og ryttere   håndteret godt.

 Her i foråret startede nedrivningen og bygningen af den nye stald på Englerup Mølle, som vi   alle følger med stor interesse.

 Jeg ser frem til at 2021 bliver et mere almindeligt år og vil slutte med at sige tusinde tak til   alle jer medlemmer, der giver et nap med både til aktivitetsdage og ved stævner.

 Bettina Saxe

 Formand RIR

 

Referat generalforsamling 25.05.2021           Referent Heidi Kirkegaard Frahm

Velkomst ved Bettina, som fortæller at som vi jo alle ved ville generalforsamling være afholdt i februar. Ikke meget har været normalt under Corona.

Da ny dato for officiel udskiftning af bestyrelsesmedlemmer på generalforsamling var uvis - valgte bestyrelsen at ”fritstille” dem der selv ønskede det på ca. omkring det ”normale” tidspunktet for udskiftning. Resterende som er på valg, har ønsket at fortsætte frem til, nu hvor vi kan afholde generalforsamling. Gitte f er forhindret i dag.    

Valg af dirigent blev Mia, og stemmetæller er Inge b. og Mette.

Generalforsamlingens indkaldelse godkendes af forsamlingen.  

Formandens beretning præsenteres ved Bettina.     

Revideret regnskab forelægges af signe, Klubben har på trods af manglende stævner alligevel haft et overskud på ca små 20.000 kr.  Der er købt nyt dressurhegn, bogstaver mm, og Military gav et flot overskud.  Regnskabet godkendes af forsamlingen.

Fastsættelse af kontingent, Nuværende: Junior 250, senior 375, Passiv 150

Bestyrelsen foreslår at det Fastholdes, og det vedtages af forsamlingen.

Indkommende forslag:  Vi har modtaget et forslag fra Inge lise, til hvordan man kan afhjælpe registreringen af betaling og dokumentere betalt medlemskab ved fremmøde til generalforsamling. Der drøftes omkring betaling af medlemskab og facilitetsbrug, og kontrol af betalingerne. Der stemmes om vi skal have et afkrydsningsskema ved fremmøde til generalforsamling 14 stemmer for, og ingen stemmer imod.  Det betyder at vedtægter opdateres herefter, og det vil være gældende ved næste års generalforsamling.  

Valg af bestyrelse, Der skal vælges 3, og der stiller 3 op.  Signe Ønsker genvalg og præsentere sig, Bodil Ønsker genvalg og præsentere sig, og Oline stiller op, hendes præsentation læses op, da hun er Corona forhindret. Alle tre tiltræder dermed bestyrelsen    

Valg af Suppleanter: Bestyrelsen foreslår Line F.  og Signe Bering. Forsamlingen godkender at Signe B. kun har været medlem siden feb. 21.  1 år er Signe B. og for 2 år er Line F.

Valg af revisorer bliver igen Esben og Hakon, der gerne fortsætter.   

Valg til Udvalg. Listen med udvalg opdateres. Liste ses på hjemmeside.

Der drøftes vigtigheden af udvalg i forhold til at vi kan afholde de aktiviteter vi ønsker, og især Terrænudvalg har en stor opgave med militarystævnet. Terrænudvalg ønsker at afholdelse af military stævne bliver med mere hjælp omkring fx dressur og spring. Der aftales at bedre kommunikation omkring opgaver før- under- og efter stævnet er vigtigt, og at vi håber der kan arrangeres stævne igen i 2022. 

Vores HTW udvalg er nedlagt, men der er stadig mulighed for at deltage i en HTW gruppe, der ligesom løssprings gruppen planlægger og arrangerer træning.  Signe B vil gerne donere en vippe til RIR.    

Eventuelt:  

Der gives Stor ros til Peter for banerne i vinter, der har været saltet og passet så man har kunne ride undervisning ude, som Corona har krævet.   

Der spørges til vintersæson med flere opstalder i de nye stalde, og Annette og Peter forventer ingen ændring i brugen af faciliterer, som stadig er ens for alle - både opstalder og ikke opstaldere. Bestyrelsen forventer heller ikke nogen ændringer i undervisningsbrug mm. Denne vinter har det jo været testet hvor meget udendørs banerne kan bruges hvis nødvendigt. 

Der foreslås køb af bomvogn, forskelligt springmateriale, og der tales om lettere spring, men også værdien af at have speciel bygget spring.  Mange af de ”gamle” spring trænger dette år til udskiftning/renovering.

Bestyrelsen foreslår en ”bygge/reparere spring weekend” Der kan blive indkøbt diverse materiale mm. men mangler nogen der kan hjælpe med at bygge. Mia vil gerne være med til at arrangere en sådan weekend, og der håbes på at mange vil deltage.    

RiR har fået en Instagram konto som administreres af Oline.

Der er gennemgang af aktivitetsplan for resten af 2021.

Undervisningsnyt: Lasse Kasparek i stedet for Dennis Holst. Og alle er meget tilfredse og det foresætter derfor.

Championatslisten for Hest glemte vi at runde, men den passes af Oline og Line F. Distancelisten foresætter uændret. 

Der uddeles pokaler og præmier:

KLUBMESTERSKAB HEST Dresur

Stinne Pernille Olsen

KLUBMESTERSKAB HEST Spring

Jennifer Jørgensen

KLUBMESTERSKAB PONY Dressur

Marie Kure Aspelin

KLUBMESTERSKAB PONY Spring

Emma Rud Peitersen

Championatsvinder HEST

Christina Ebbesen

Distance Vinder

Sabina Kjær Christensen

Orienteringsridt vinder hold

Chilli og inge Lise IngerslevTak for Hjælpen i året :

Peter og Anette


Revisor, Haakon


Revisor, Esben


Regnskab, Lise


Rytterpost, Ingelise


Rytterpost, Mette BlumeOg Udgående fra bestyrelse/suppleanter :

Caroline


Signe


Bodil


Christina


Gitte F.

Tak for god debat, og god ro og orden.