Vedtægter

Opdateret:17-03-2024

Ringsted Rideklubs vedtægter


    § 1

    Klubbens navn er Ringsted Rideklub, forkortes RIR.

    Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune.

    §2

    Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

    §3

    Ringsted Rideklub er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idrætsforbund, og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de to nævnte forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

    § 4

    I klubben optages aktive, passive og juniormedlemmer. Unge kan til og med det år de fylder 18 år optages som juniormedlemmer. Passive medlemmer har ingen stemmeret i sportslige anliggender og kan ikke deltage i ridesportslige aktiviteter. Juniormedlemmer under 14 år har ingen stemmeret. Der kan ikke stemmes per fuldmagt. Indmeldelse i klubben sker ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne. Udmeldelse skal ske skriftligt til kasseren med minimum 1 måneds varsel inden den 31 december.

    §4A

    Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

    Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, har stemmeret på generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

    §5

    Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

    §6A

    Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere bestemt omfang dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For, at denne beslutning vil være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige medlemmer i bestyrelsen stemmer for karantæne. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen inden afstemningen finder sted.

    Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra pågældende klub er inhabil.

    §6B

    I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer tælles som afgivne. Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse, kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

    §6C

    I det § 6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig henvendelse og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber under Dansk rideforbund og/eller indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende ekskluderes (udelukkes) fra specielle forbund under Danmarks Idrætsforbund.

    §7

    Medlemskontingentet for det næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for 1 år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. For medlemmer opkræves kontingentet forud en gang årligt og det er forfaldent til betaling den 1. januar med sidste rettidige betaling den 31 januar. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingent beløb indtil lovlig meddelelse har fundet sted.

    Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

    Bestyrelsen kan slette et medlem som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

    Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser men med ansvar overfor generalforsamlingen.

    §8

    Klubbens anliggende foretages af en bestyrelse på 5 medlemmer + 2 suppleanter, der skal være amatører og vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 henholdsvis 3 medlemmer hvert år, første gang ved lodtrækning. Genvalg kan finde sted.

    Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær. Suppleanterne vælges ligeledes for 2 år ad gangen. Der afgår 1 suppleant hvert år.


Adgang til klubbens økonomiske anliggender, herunder adgang til klubbens bank, er bemyndiget til bestyrelsens udvalgte kasserer samt formand.


    Juniorudvalget må kun vælges af juniorerne.

    I tilfælde af vakance for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Følgende må ikke sidde i bestyrelsen:

Etablissementsejere og/eller bestyrelse i etablissementet/den selvejende institution

Ejere og forpagter og/eller bestyrelse for den ejerinstitution, hvor klubben hører til.

Organiserede undervisere, eller andre der i større omfang driver økonomisk virksomhed på etablissementet. 

Ansatte på etablissementet

    §9

    Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle beslutninger sker ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er det formandens stemme, der er afgørende. I dennes forfald er det næstformandens stemme der er afgørende. Enhver beslutning er gyldig, når der er mindst 3 bestyrelsesmedlemmer til stede og de har deltaget i afstemningen. Næstformanden træder ved formandens forfald i dennes sted.

    Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat godkendes på næstkommende møde.

    §10

    Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og træffer alle bestemmelser vedrørende dennes virksomhed og varetager klubbens tarv på bedste måde.

    §11

    Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde senest den 10. januar. Tid og sted for generalforsamlingen, tillige med dagsorden og indkomne forslag, skal skriftligt meddeles medlemmerne med mindst 14 dages varsel. 

Betalende medlemmer over 14 år har stemmeret, og et medlem er valgbar til bestyrelsen, hvis vedkommende er over 18 år, har betalt kontingent og har været medlem i mindst 3 måneder.  

De fremmødte til generalforsamling i RIR krydses af på den aktuelle medlemsliste, hvor betaling af medlemskab kontrolleres. Har man betalt for sit medlemskab efter den ordinære frist 31/1, skal man selv medbringe sin betalingskvittering.   

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution mm. På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal. Se dog §12 og §15. Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §6B og §6C. Står stemmerne lige er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.     §12

    Ændring af lovene kræver en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

    §13

    Regnskabsåret følger kalenderåret, regnskabet afsluttes per 31. december. Regnskabet forelægges generalforsamlingen til godkendelse efter revision af 2, på tidligere generalforsamling, valgte revisorer. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, der afgår 1 hvert år.

    §14

    Ekstraordinær generalforsamling indkaldes hvis bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller hvis mindst 25% af medlemmerne skriftligt, med indsendelse af dagsorden, har anmodet herom. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 3 uger efter begæring. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt, med mindst 8 ugers varsel.

    §15

    Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt det er blevet besluttet på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med 14 dages mellemrum. Beslutningen for opløsning skal ske ved afstemning, hvor mindst ¾ af de afgivne stemmer på 1. generalforsamling skal være for opløsning, ved 2. generalforsamling er almindeligt stemmeflertal gældende. Alle eventuelle aktiver skal tilfalde Dansk Ride Forbunds Distrikt 4.