Generalfs. 2023

Opdateret:10-03-2023

Generalforsamling 2023

Ringsted Rideklub, Beretning 2022 ved Formand, Heidi Kirkegaard Frahm 28.02.2023


Starten på 2022 betød heldigvis også farvel til diverse Corona restriktioner- hvilket jo unægtelig gør livet lettere igen for os alle- både privat og for RIR som forening. Her handler det jo om at mødes og dyrke det sociale fælles omkring vores alles fælles interesse for hestesporten.


Efter sidste års generalforsamling blev 2022 skudt i gang med de planmæssige aktiviteter.


Det blev bestemt at vores udendørs spring trængte til gennemgående renovation og fornyelser, og det fik vi gennemført i forbindelse med aktivitetsdag i April, hvor bla. Lastbilspring blev genskabt i nyt materiale, et Skakspring kom til, og muren fik nye tårne- samt diverse andet blev malet og shinet op.

Sekretariat fik lavet et hul i gulvet- og har også fået en dør mellem dommer/speakerområdet- og selve sekretariats-delen. Der blev hygget, grillet og spist god mad, og der skal lyde en stor tak til alle fremmødte, som bakker op om disse arrangementer - hvor de fysiske rammer og faciliteter for RIR kan få en kærlig hånd så de kan bestå. Især tak til Gitte’s skiltecenter som har været stor-sponsor i plader med flotte tryk til diverse spring.   


Herefter var vi klar til stævnesæson i RIR, og der blev afholdt forårsstævne i April, stævne med klubmesterskab i juni- hvor vi heldigvis i år havde nok fremmøde til at gennemføre og få kåret årets klubmestre for både pony og hest, dressur og spring, Vores traditionsrige englerupstævne som er en skøn blanding af konkurrencer og hygge, Et militarystævne med god tilslutning, som kulmination på en masse planlægning, opbygning og renovation af terrænbanen, og andet hårdt arbejde, samt julestævne. Der har også været orienteringsridt, ridelejr, og julehygge- desværre måtte juleridt aflyses grundet islag. Alt i alt et aktivt år- med en kæmpestor indsats fra diverse udvalg og hjælpende hænder.  


Som i om lidt vil se, når Signe fremlægger regnskabet for 2022- har stævner, bod, og andre aktiviteter i RIR 2022 samlet givet en indtjening på godt 25.000. Det er penge der er arbejdet hårdt for i diverse udvalg, og fra de hjælpere der har kunne trommes sammen- Hvilket nogle gange ikke er helt nemt.

MEN vi skal alle huske, at Indtjeningen fra aktiviteter jo på bundlinjen er med til at nedbringe de omkostninger i RIR, som jo ellers måske skulle dækkes af fx mere brugerbetaling. Derfor håber vi at ALLE der benytter vores skønne faciliteter i RIR vil huske en vigtig pointe for fællesskabet - at man skal yde før man kan nye.      


”Klubånden” i RIR er ikke en selvfølgelighed- og den handler heldigvis heller ikke kun om økonomi. MEN det er noget vi har hårdt brug for at alle bidrager til, både med stort som småt- og også noget vi alle skal hjælpes med at værne om samt vedligeholde rammerne for- Både socialt og facilitetsmæssigt.

I RIR har medlemstallet været stigende de sidste par år- en væsentlig grund til dette er jo den større stald på Engelrup, og dermed flere pensionærer. Det er jo dejligt med flere glade ansigter i hverdagen, og flere hænder til opgaver og aktiviteter, og nye ideer og tiltag.  Vi håber forsat at alle, både i udvalg - og i alle andre sammenhæng, vil hjælpe med at få inkluderet og introduceret flere af vores nye medlemmer til både

Fællesskabet og til vores hyggelige traditioner og aktiviteter i RIR.


Når dette er sagt- så er generalforsamlingen her jo netop stedet hvor grundlaget, og rammerne for RIR drøftes. Dem der gerne vil have en mere direkte indvirken i enten bestyrelse, og/eller udvalg kan melde sig. Så det er dejligt at se et godt fremmøde af både kendte og mindre kendt ansigter.       Vi håber vi som altid får en god og sund debat – Velkommen


Referat af generalforsamling 2023,  Referant Oline. 
Ringsted rideklub
Dagsorden:
Heidi byder velkommen
1. Valg af dirigent og stemmetæller. Dirigent hører om
generalforsamlings indkaldelse kan godkendes og generalforsamling
dermed anses for gyldig .
Line Fjeldgaard melder sig som dirigent.
Ingelise og Inge Broms fungerer stemmetæller ved årets generalforsamling.
Line F “åbner ballet”
Generalforsamlingen erklæres gyldig.
2. Formandens beretning
RIR’s formand, Heidi, fremlægger sin beretning for året 2022.
3. Revideret regnskab forelægges
Vores kasserer, Signe, fremlægger regnskabet.
På regnskabet findes både indtægter og udgifter.
Indtægter i form af kontingent, tilskud, facilitetskort, bod, stævner og øvrige
aktiviteter.
Udgifter i form af leje af faciliteter, vedligehold(ex. reparationer, indkøbt
materiale), gaver, leje af lokaler, broafgifter, sekretariatsudgifter
(rosetter, hjemmeside, pokaler, ærestæpper, papir osv..), rytterpost, bank,
kontingent til DRF og distrikt 4.
Bundlinjen af årets regnskab ender på -87.462,26kr.
Jenny spørger til udgiften for facilitetsleje ved årets militarystævne.
Facilitetslejen er det, det koster klubben, at leje møllens faciliteter til
stævnet.
4. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår at det bibeholdes på 375 for voksne, og hæves fra 250
til
til 275 for børn.
Ingen ved generalforsamlingen har indvendinger, og forslaget vedtages.
5. Indkommende forslag: Ingen.
Ingen spørgsmål, eller indvendinger.
6. Valg af bestyrelse:
3 er på valg for ny 2-årig periode: - Signe K. Aspelin, Oline og Bodil- 2
ønsker ikke genvalg.
2 er ikke på valg- men der skal vælges 2 nye personer for 1-årig periode, da
både Heidi og Malene udtræder et år før tid.
Vi mangler således minimum 4 nye bestyrelsesmedlemmer.
Signe stiller op som kasserer - Signe vælges ind.
Ronni vil gerne stille op til bestyrelsen, Ronni vælges ind i bestyrelsen
Isabell spørger ind til hvor meget arbejde en plads i bestyrelsen vil medbringe.
Isabell stiller op til bestyrelsen, vælges ind i bestyrelsen.
Julie stiller op til bestyrelsen, vælges ind i bestyrelsen.
Anja stiller op til bestyrelsen, vælges ind i bestyrelsen.
7. Valg af Suppleant, 2-årig periode:
Line er på valg- og modtager gerne genvalg, Line vælges ind.
8. Valg af revisorer:
Vi håber Trine og Line fortsætter, det bliver vi bekræftet i at de vil. Det er vi
meget glade for.
9. Valg til Udvalg:
Orienteringsudvalg:
Består af chilli, inge broms, Annette og Rikke
Rikke fratræder
Øvrige medlemmere i udvalget fortsætter.
Anja træder ind i udvalget, dejligt.
Stævneudvalg:
Flere udtræder
Oline, Timian og Mette fortsætter
Ida Bering vil gerne være med
Jenny vil gerne være med
Julie vil gerne være med
Cecilie vil gerne være med
fedt med stor tilslutning, vi glæder os til et stævneår med god aktivitet :-)
Englerupudvalg:
Ingelise fortæller lidt om Englerupstævnet og udvalgets funktion ift. dette.
Stine, ingelise, Karin R, Arne R, Inge B, Peter og Anette fortsætter i
udvalget.
Terrænudvalg
Heidi fortæller om udvalgets opgaver, som primært omhandler RIR’s årlige
militarystævne.
Jonathan, Stine, Ingelise, Jill, Sara, Chilli, Heidi F, Junno og Mette
fortsætter
Gitte F og Jennifer fratræder
Ulla vil gerne være med
Jenny vil gerne være med
Ingelise fortæller lidt om planer for fremtidige udvalg. Bl.a. fast arbejdsdag
pr. måned.
I forbindelse med blæsende vejr for nyligt, fortæller fortæller om mulighed
for nye spring/spor i skoven.
Sponsorudvalg/Fondsudvalg:
Det er svært at søge fra fonde, vi har forsøgt, men ikke fået en krone til trods for stor
indsats. Der er nogle krav når man søger fra fonde, og disse krav skal man sætte sig
ind i inden ansøgning.
Sponsorudvalget sørger for at samle præmier ind til vores stævne, og sponsorudvalget
for 2022 har gjort et fantastisk arbejde. Vi gør opmærksomme på at det altså ikke er et
krav at der bliver samlet præmier til hvert stævne, men det er dejligt at der bliver gjort
en indsats.
Timian, Malene, Camilla M, Camilla-Emilie og Gitte F træder ud, dvs. hele udvalget.
Ingen ønsker at træde ind i udvalget.
Det er stadig muligt at træde til i løbet af året hvis man får lyst til det.
Man kan stadig bidrage med sponsorpræmier, selvom man ikke er i udvalget.
Bodudvalget
Laila, Anette og Kirsten.
Alle fortsætter, dejligt
Aktivitetsudvalg
Tanken med udvalget er at kunne planlægge aktiviteter i klubben, som ikke er stævner,
fx. ridelejr, fastelavn, juleridt, oppyntning af ridehus, kursus mm. - kun fantasien
sætter grænser.
Oline og Ida Bering fortsætter
Marie, Emma, Line f, Christina H og Maja Jensen træder ud.
Gitte F, Signe Bering, Camilla M, Isabell, Merle og Sofie træder ind.
Dejligt med stor opbakning til aktivitetsudvalget.
Rytterpost
Ingelise og Mette fortsætter i udvalget
Løsspring-Gruppe: Gitte M fortsætter som tovholder for løsspring-tider i gruppen.
10. Eventuelt
Debat- facilitetskort stigning drøftet 2022 ikke gennemført- da der fortsat har været
mange udfordringer med baner- især 20X60 banen- hvad er status? - skal pony/barn
kort evt. stige fra 150 kr til 200 kr – da det er uhørt billigt.
Prisen på pony facilitetskort har været lagt på baggrund af hensyn til “ponyforældre”
med evt flere ponyer og at ponyer slider mindre på faciliteterne end hest gør.
foreslår at stige til 200kr så det stadig er billigere end hestekort.
Ingelise foreslår om både heste- og ponykort stiger. Så vi evt. gør så alle kort stiger
med 50kr. Ingen opponering mod at alle facilitetskort stiger med 50kr. Det vil være
den nye bestyrelses opgave at tage stilling til om kortet skal stige eller ej.
Jenny spørger til hvordan sammenhæng er mellem rideklub og Peter.
Rideklubben lejer sig ind på Peters grund. Peter står for at ordne banerne, en
beslutning der er truffet i fællesskab med bestyrelsen.
Debat om økonomi ellers - Ønsker/behov fra udvalg til nyanskaffelser 2023.
Plan/ønsker skal fremlægges bestyrelsen inden en given dato så de kan planlægge og
prioritere
I år har vi taget en god “bid” af vores kapital. Vi tænker at det må være op til udvalg
og den nye bestyrelse at lave en plan for hvad der SKAL bruges af nye ting og
repareres i det nye år, og hvad der kunne være rart at have - med udgangspunkt i
rideklubbens økonomi.
Inge broms gør opmærksom på at alle klubber under distrikt 4 er kontingentfrie i
2023.
Ingelise gør opmærksom på at Jill har sponsoreret nogle sikkerhedsholdere til RIR i
forbindelse med mangel ved militarystævne 2022, tak.
Tilskud ved kommunen har været dalende. Med den kapital vi har vil der ikke blive
ved med at være til de helt store indkøb, uden aktiviteter der giver lidt penge i kassen.
Debat om stævner- og aktivitetsplan 2023: Betalingsfrist 31/1 for at kunne deltage i
klubmesterskab rykkes til 1/3 da rytterpost med betalingspåmindelse først kom senere
ud end ventet i starten af 2023 (efter 31/1) frist for nye medlemmers deltagelse i
klubmesterskab er stadig også 1/3- er det stadigt rimeligt? Øvrige input?
Stævnedatoer for april og juni stævne er søgt og fastlagt.
Forsamlingen er enig med den gældende tidsfrist for indmelding i rideklubben, for at
starte klubmesterskab. Ingen input.
Vores medlemstal er heldigvis stigende.
Debat om Facilitetsbrug og CHR registrering. Alle Hestes nummer skal oplyses
sammen med ejers navn, medlemsnummer og kontakt oplysninger- dato ? Gælder
også ved alle aktiviteter som ikke er via stævne tilmelding. Fx ridelejrorienteringsridt
mm.
Alle som kommer udefra og bruger vores faciliteter skal kunne oplyse “hvilket CHR
nr.” de kommer fra. Susanne gør opmærksom på at det er nok at have en liste i
ridehuset over hvilke udefrakommende der har brugt faciliteterne, og hvornår - hver
gang.
Med denne regel vil det være nemmere at følge med i facilitetsbetaling.
Bliver en opgave for den nye bestyrelse at finde ud af, i samarbejde med Peter og
Anette, hvordan CHR registreringen skal forløbe fremadrettet.
I forbindelse med stævner får peter og anette en liste over startlister.
Susanne fortæller at lister om CHR-registreringer skal være låst inde ift GDPR regler.
Listerne må ikke hænge rundt omkring da det er personfølsomme data der ikke må
hænge ude i offentligheden.
Inge broms, Ingelise, Susanne og Anette taler om hvordan den fremtidige CHR
registrering evt. kunne forløbe.
Der aftales at Anette, Peter og den nye bestyrelse finder et system sammen.
Bestyrelsen/stævneudvalget går i dialog med SEGES og DRF om vejledning ift hvad
vi gør ift registrering ved stævne
Brotilskud. Krav for godtgørelse 2023 er ændret til at bilag skal være kasser i hænde
på mail, senest 01 Dec, for kørsel i periode 01.01 til 30.11, og senest 31.12 for kørsel i
Dec. er ændret på hjemmeside.
Inge spørger til om brotilskuddet også gælder rejse med færge. Det er noget den nye
bestyrelse kan tage stilling til.
Ingelise spørger til om brotilskuddet ændrer sig hvis man kører med mere end 1 hest,
det gør det ikke. Brotilskuddet gives pr. tur man kører.
Debat om Ønske til kørsel med vogn på RIR’s faciliteter. Jf. skriv fra mail
Sidste år skabte kørsel med vogn en del debat.
På daværende tidspunkt sagde vi nej til kørsel fordi der er givet udtryk for, at det kan
være generende når man rider rundt. Det er ikke alle heste der bryder sig om det. Det
gælder både når man rider på ridebaner, i ridehus og i skov.
Ved særlige lejligheder som englerup stævne osv. kan der køres vogn, kørsel
derudover var ikke så nem at tilgodese.
Nu har 3 medlemmere spurgt til om de må køre vogn, eksempelvis på springbanen på
bestemte tidspunkter og ligeledes i skoven på lige fod med ryttere der rider tur i
skoven.
Også ønske om mulighed for træning af jordarbejde og tricks på longeringsbanen. Må
man allerede hvis ikke der er andre der bruger den eller hvis man ikke er til gene for
andre.
Det kan være svært som bestyrelse at tilgodese alle. Vi oplever at kørsel kan
fremprovokere situationer der kan være til fare for omgivelser.
Jenny fortæller at i Sverige har de mange ponyklubber der kører, og her kører de på
bestemte tidspunkter. Foreslår at det også kunne gøres på RIR’s faciliteter.
Sara, som selv kører med vogn, fortæller at de gerne går med til at hjælpe til at “de
store heste” får set vognene an så de kan vænne sig til at de er der.
Der debatteres medlemmerne imellem hvordan kørsel kunne tilgodeses på RIR’s
faciliteter. Flere gode synspunkter fremlægges.
Camilla supplerer med en opfordring til at ryttere er opmærksomme på at ride med
sikker afstand i både ridehus og udebane.
Det vil være op til den nye bestyrelse at tage stilling til kørsel med vogn, og regler for
dette.
Debat om Ønske/ holdning til tricks træning på baner/ longebane jf. skriv fra mail.
Debateres i forbindelse med vognkørsel.
Det er den nye bestyrelses job at tage stilling til dette.
Øvrige punkter der ønskes drøftet ?
Jenny spørger til den mængde tid man har til at springe i reserveret tid. En halv time er
til at springe i. Tid til at sætte op og pille ned lægges selvfølgelig oveni i, med henblik
på at man skynder sig så meget man kan, og evt. koordinerer med øvrige springene så
tiden kan benyttes bedst muligt.
Brian spørger til om lister over championatspoint er blevet lagt op på
hjemmeside/facebook endnu - dette tjekkes op på hurtigst muligt. Og lister lægges
selvfølgelig op hvis disse endnu mangler
11. uddeling af pokaler mm.
Vi starter med at dele pokaler ud til klubmestre.
I spring hest blev det Malene Højen
I dressur hest blev det Christina Ebbesen
I spring pony blev det Merle Hansen
I dressur pony blev det Marie Aspelin
Stort tillykke til jer alle.
Pokaler for championatsvindere uddeles efterfølgende
Christina Ebbesen vandt championatslisten for hest
Inge broms vandt championatslisten for distance
Bestyrelsen takker revisorer, ingelise og mette.
Vindere af årets orienteringsridt er Tine Krabbe, Inge broms og josefine.
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer.
Herefter servering af Kaffe, sodavand og Kage